РЕШЕНИЕ №270

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

                                                    ОТНОСНО:Изменение на Решение №183 от

                                                                      24.04.08г.

         На основание чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

3

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя решение №183/24.04.2008г. прието с протокол №5 като израза „осъвременена емблема” се заменя с израза „осъвременен герб”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply