ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.АПРИЛ 2012Г. –М.ЮНИ 2012г

 
№ по ред

Р Е Ш Е Н И Е

Изпълнител

Отчет

165/26.04.2012г.                 Общински съвет не прави корекция на Решение №203 от 30.09.2010г.     Отказ за изменение
166/26.04.2012г. Изменя Решение №133/29.03.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: Текста на т.20 се изменя в частта си: -Вместо §5300 – придобиване на нематериални ДА, става §5100 – Основен ремонт на ДМА.      -Вместо „изкърпване на дупки с асфалтови настилки на”, става „основен ремонт на улици гр.Велинград, както следва”.   П.Кондев Решението изменено съгласно текста.  
167/26.04.2012г. Изменя Решение №113/29.03.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
168/26.04.2012г. Изменя Решение №114/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста.
169/26.04.2012г.                 Изменя Решение №115/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
170/26.04.2012г. Изменя Решение №116/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №1247 от 21.08.2012г. за определяне на купувач на УПИ №ХVІІІ.
171/26.04.2012г. Изменя Решение №117/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг.Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг. Издадена заповед №1246 от 21.08.2012г. за определяне на купувач.
172/26.04.2012г. Изменя Решение №118/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
173/26.04.2012г. Изменя Решение №119/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя. Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г.  за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
174/26.04.2012г. Изменя Решение №120/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.     Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г.  за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
175/26.04.2012г.

                Изменя Решение №121/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.  
Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
176/26.04.2012г. Изменя Решение №122/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
177/26.04.2012г. Изменя Решение №123/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
178/26.04.2012г. Изменя Решение №124/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
179/26.04.2012г. Изменя Решение №125/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
180/26.04.2012г. Изменя Решение №126/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг..
181/26.04.2012г. Изменя Решение №127/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг..
182/26.04.2012г. Изменя Решение №128/29.03.12г. на Общински съвет -  Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: В т.1 цифрата 25лв. за кв.м. без ДДС се заменя с 45лв. за кв.м. без ДДС. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста. Издадена заповед №668/21.05.2012г. за определяне на комисия за провеждане на продажба чрез публично оповестен явен търг. Издадена заповед №663/21.05.12г. за провеждане на явен търг.Издадена повторна заповед № 1082 от 24.07.2012г. за провеждане на явен търг.
183/26.04.2012г. Изменя т. ІІ на Решение №144/29.03.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: Променя разходната част на Общински бюджет, както следва: Разходи с държавен характер Увеличавам преходен остатък със сумата – 9210, както следва: -Дейност: „Общинска администрация” §0202                                     – 9 210лв. Всичко:                   – 9 210лв. Останалата част на решението не се променя.   Г.Янев Решението изменено съгласно текста.
184/26.04.2012г. Изменя Решение №101/29.03.12г. на Общински съвет – Велинград,  в частта Тарифа за оценка на дълготрайна декоративна растителност след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград   Г.Янев Решението изменено съгласно текста.
185/26.04.2012г. 1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация  ремонт на Радонова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.397, имот 6828, парцел І” по мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” по изпълнение на Стратегията за местно развитие на  територията на Общини Белово, Септември, Велинград към Програма за развитие на селските райони в периода 2011-2013г. от Община Велинград. 2.Дейностите по проект „Рехабилитация  ремонт на Радонова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.397, имот 6828, парцел І” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Р.Русева Подадено проектно предложение.
186/26.04.2012г. Одобрява годишен доклад за 2011г. за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2007 – 2013г. Приложение: Доклад   Р.Русева Р.Пашова Доклада одобрен съгласно текста.
187/26.04.2012г. 1.Одобрява изграждането на обект от първостепенно значение за Община Велинград – „Претоварна станция за отпадъци и довеждаща инфраструктура” във връзка с:  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик”. 2.Дава съгласие и одобрява за довеждащата инфраструктура да бъдат изготвени подробни устройствени планове от Община Ракитово. 3.Дава съгласие и одобрява за обект „Претоварна станция за отпадъци и довеждаща инфраструктура” разработката за „довеждащия път” да обхване поземлен имот с номер ПИ №081022, с площ 1,988дка и част от ПИ №047011, съгласно скица-проект на ПИ №047014, с площ 0,580дка които са собственост на Община Велинград, с начин на трайно ползване – полски път, разположени на границата с Община Ракитово в местността „Елен кладенец”, землище на гр.Велинград. 4.Дава съгласие и одобрява да се възложи на Кмета на Община Ракитово да проведе процедурите по Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за общинската собственост. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     Ст.Живков Арх.Енев Решението е изпълнено. Разгледано на Областен Експертен Съвет по Устройство на територията – гр. Пазарджик на 30.08.2012г. Съгласувани са ПУП, ПП и ПРЗП.
188/26.04.2012г. 1.Приема Годишен отчет за дейността на Общинско предприятие „Туристически информационен център” за 2011г. 2.Да се представи оздравителен план до месец юни 2012г. за одобрение пред Общински съвет.   Д.Салкина Доклада приет съгласно текста. Оздравителен план ще бъде представен на заседанието през м.октомври.
189/26.04.2012г. Не дава съгласие за придобиване на ДМА със средства от преизпълнение на местните приходи.   В.Десподски Отказ за придобиване на ДМА.
190/26.04.2012г. 1.Одобрява подписването на споразумение за сътрудничество след обсъждане на проекта на договор за споразумение със Ступински район, Русия и Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1. Приложение: Писмо вх.№023-01-31/06.04.2012г. и проект на договор за споразумение. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Споразумението е подписано
191/26.04.2012г. 1.Допълва списъка със защитени училища с ОУ „Васил Левски” с.Грашево. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.   Н.Стефанова Списъка допълнeн съгласно решението.
192/26.04.2012г.                 Не приема да се измени Решение №32/25.02.2010г. на ОбС – Велинград, относно представителство на Община Велинград в Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Белово, Септември, Велинград”.   Г.Янев Отказ за изменение на решението
193/26.04.2012г.  Тарифа за реклама чрез рекламно-информационни елементи на територията на Община Велинград.   В.Десподски Т.Захова Тарифата приета съгласно решението.
194/26.04.2012г. Утвърждаване на критерии за удостояване със званието „Почетен гражданин на Велинград”.   Н.Стефанова Критериите утвърдени съгласно решението.
195/26.04.2012г. 1.Приема Отчет за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2011г. 2.Приема План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2013г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2. Приложение: 1. Отчет за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2011г. 2. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2013г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Приема отчета и плана за развитие на социалните услуги съгласно решението.Работи се по приетия план.
196/26.04.2012г. 1.Приема годишен финансов отчет за 2011г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. 2. Утвърждава независим одитор доц.д-р Мая  Янкова Начкова за финансовата 2012г. 3.Приема Отчет на контрольора на дружеството.   Г.Янев МБАЛ Изпълнено съгласно текста на решението.
197/26.04.2012г. 1.Приема годишен финансов отчет за 2011г. на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. 2.Утвърждава досегашния независим одитор Димитър Татаров и за финансовата 2012г. 3.Приема Отчет на контрольора на дружеството.   Г.Янев ВКТВ Изпълнено съгласно текста на решението.
198/26.04.2012г. Не приема да се предоставят имоти собственост на Кметство Велинград, землище Велинград на наследници Асан Абди Кертов.   В.Десподски Г.Янев Не приема съгласно текста на решението. Въпреки това началника на Общинска служба земеделие си е позволила да им предостави 10 дка общински имот, като уведомява с писмо вх.№013-01-82/13.08.2012г.
199/26.04.2012г. Няма взето решение по т.19 от дневния ред. В.Десподси Г.Янев  
200/26.04.2012г. Не предоставя имот №011033 с площ 1,207дка в м.”Анезица”, собственост на Община Велинград, землище Велинград на наследници на Исмаил Ибраимов Дидров.   Г.Янев Н.Шаламанов Не предоставя съгласно текста на решението.
201/26.04.2012г. Именува: -улица с ос.т. от №195-196-197-198-199 – улица „Стража”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград и Кмет на с.Драгиново.   К.Георгиева И.Николов Изпълнено съгласно текста на решението.
202/26.04.2012г. Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -общински имот, представляващ имот пл.№400 /четиристотин/ с площ 12 /дванадесет/ кв.м. попадащ в УПИ №ІV /четири-римско/-128 /сто двадесет и осем/ в кв.17 /седемнадесет/ по плана на с.Света Петка, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №571/11.01.2011г. от Мустафа Ибрахим Мустафа и Мехмед Ибрахим Тебер по пазарна цена определена от лицензиран оценител. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     М.Белухова Издадена заповед №1072 от 20.07.2012г. за прекратяване на съсобственост и продажба на общинския имот.Сключен дог.№325/25.07.2012г.
203/26.04.2012г. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на ПУП – Парцеларен план, представляващ устройствена схема за елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на оптично кабелно захранване от т.А /кабелна шахта на ул.”Юндола”/ до т.В /базова станция на „Виваком” до хотел „Кисловодск”/ в кв.178 по плана на гр.Велинград от кабелна шахта /КШ/1, по източния тротоар на ул.”Николай Хрелков”, като от кабелна шахта /КШ/2 от началната точка трасето пресича пътното платно и преминава на западния тротоар на ул.”Николай Хрелков”  в южна посока през КШ3 и КШ4 и КШ5. От тази шахта трасето продължава по южната страна на улицата и на 55м. от нея се отклонява в северна посока към хотел „Кисловодск”, през УПИ №Х-за озеленяване и стига до МСБО в УПИ №ХVІІІ – „За ресторант” в кв.178. Общата дължина на трасето е 450,00л.м. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев   В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПУП-а  -  По обява  в бр.53/13.07.2012Г стр.119 на Държавен вестник
204/26.04.2012г. 1.Дава съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /с водни ефекти, осветление, частична настилка, много декоративна растителност/ – в имот 2850 в УПИ ІV – „За парк”, в кв.156 по плана на гр.Велинград – по одобрен проект. 2.Задължава Кмета на Община Велинград и Главния архитект на Община Велинград да извършат законоустановените процедури по изпълнението на решението и контрола на СМР на обекта.   Арх.Енев ИЗГОТВЕНИ СА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, части Архитектера, ВиК, Електро, ПБЗ. Съгласувани са с ЕВН и „ВКТВ”ЕООД Проект Електро се преработва по искане на ЕВН. След което ще се издаде Разрешение за строеж
205/26.04.2012г. 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план – план-схема за обект „Подземна кабелна далекосъобщителна мрежа на гр.Велинград”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1.   Арх.Енев В срок са подали искания за ПУП, следните оператори, носители на Лицензия от КРС: БТК-ВИВАКОМ, ТЕЛЕКАБЕЛ, БУЛСАТКОМ и РОДОПИ-НЕТ ПУП-а  Е В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА  -  По обява  в бр.53 от 13.07.2012Г стр.119 на „Държавен вестник”
206/26.04.2012г. Задължава  Общинска администрация да уведоми  в писмен вид всички налични оператори на територията на Община Велинград,              че срока за подаване на заявления за прокопаване на подземна комуникация и представяне на идейни предложения  относно „План схема за обект „Подземна кабелна далекосъобщителна мрежа на гр.Велинград” е 30.05.2012г. В писмото изрично да бъдат уведомени, че след тази дата няма да бъдат разрешавани индивидуални ПУП.   И.Николов Уведомени са и тече срок за разрешаване на ПУП.
207/26.04.2012г. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай: имот пл.№9533-улица и №9534-улица, както и УПИ №І-за детско заведение/ за сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.5 от ЗУТ с Кмета на Община Велинград в писмена форма за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ №VІІ-4156 в кв.69 по плана на гр.Велинград, така, че регулационните граници на същия да се поставят в съответствие с реализираните на място имотни граници на имот пл.№4156. Във връзка с това се изменят границите и на съседните урегулирани поземлени имоти №VІІІ-4157 и №ІІІ-4158 в същия квартал, както и уличната регулация на улица с ос.т.№1457-1458-1458а. Променя се и регулационната граница на УПИ І-за детско заведение в кв.70 по плана на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   В.Десподски Н.Стефанова И.Николов Сключен предварителен договор №270 от 28.06.2012г. между Община Велинград и собственичката на имота.
208/26.04.2012г. Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Ахмед Мехмедов Налбантов по Договор за ОПС №202/19.07.2001г., вп.с вх.№452, акт 86, том ІІ/19.07.2001г., Заповед №689/15.06.2001г. за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – УПИ №ІV /четири-римско/ с площ 341кв.м. /триста четиридесет и един кв.м./ в кв.99 /деветдесет и девет/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №40/07.05.1998г. в размер на 1890лв. /хиляда осемстотин и деветдесет лева и 0,80ст./ Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №664/21.05.2012г. за определяне на купувач.Сключен дог.№211/21.05.2012г.
209/26.04.2012г. 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот, а именно: петно /земя/ с площ 10,73кв.м., находящо се в УПИ І, кв.10 по плана на с.Света Петка, за срок от 5 /пет/ години – частна  общинска собственост /АЧОС №248 от 14.11.2001г./. 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения терен в размер на 27,30лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?        Тома  Пачалов ?        Реджеп Ходжов ?        Златко Златанов ?        Дияна Кехайова   Резерви:Ал.Гагов и Умер Кергин 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените действия по провеждане на процедурата.   Г.Янев Издадена заповед №854 от 15.06.2012г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване. Издадена Заповед №1035/12.07.2012 година за спиране изпълнението на Заповед №854/15.06.2012 г. До произнасяне в сила акт на Комисия за възтановяване и попълване на имота в кадастралния план на с.Света Петка
210/26.04.2012г. 1.Разрешава сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. 2.Определя месечна наемна цена в размер на 1200лв. с ДДС. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по сключване на анекса.   Г.Янев  
211/26.04.2012г. 1.Не разрешава  откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, а именно: петно /земя/ №1 с площ от 10кв.м., находящо се в УПИ ІV – „За озеленяване”, в кв.142 по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост, АПОС №325/10.02.2003г., за срок от 5 /пет/ години. 2.Заличава петно №1 с площ от 10кв.м. в УПИ ІV „За озеленяване”, кв.142 по плана на гр.Велинград.   Г.Янев Б.Чинков Писмо с изх.№028-01-511/06.06.2012 г.за освобождаване на имота.  
212/26.04.2012г. 1.Дава  постоянен градоустройствен статут на магазин – сглобяема конструкция, построен в/у 194 кв.м., попадащ в УПИ XXXIII в кв. 139 по ПУП на гр. Велинград – „за жилищно строителство и магазини” и „ за търговия”. 2. Кметът на Община Велинград да издаде заповед за промяна на градоустройствения статут на магазина , съобразно настоящото решение.   Арх.Енев НЕИЗПЪЛНЕНО, поради преклудиран 6-месечен срок (от дата 31.03.2001г.) по §17 ал.2 ЗУТ
213/26.04.2012г. 1.Разрешава изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ за УПИ ІХ-214 в кв.14, като вътрешно регулационните линии минат в съответствие с имотните граници на ПИ пл.№1067 и се образува нов УПИ ІХ-1067, кв.14 по плана на гр.Сърница. 2.Дава съгласие да се сключи предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   И.Николов В процедура. Разрешава изменението с Решение №213/26.04.2012г. на ОбС-Велинград.
214/26.04.2012г. 1.В качеството на орган, взимащ решение по управление на общинската собственост, възлага на Кмет на кметство Света Петка да отпише от баланса на ДМА на Община Велинград, водената по сметка 2039 полумасивна сграда със застроена площ 165кв.м., актувана с АПОС №241/06.11.2001г. с балансова стойност 831 лева с пл.№205, находяща се в кв.11, УПИ ХХІХ – за озеленяване, по плана на с.Света Петка. 2.Дава съгласие за заличаването й от кадастралния план. 3.Дава съгласие за издаване на заповед по чл.64 от Закон за общинската собственост. 4.Дейностите по разчистване на площадката възлага на Кмет на кметство Света Петка.   Г.Янев  
215/26.04.2012г. Отлага разглеждането на предложението за отдаване под наем на петна за автобусни спирки за следващо заседание, след изготвяне на цялостна визия на спирките в гр.Велинград.   Г.Янев Отложено за следващо заседание.
216/26.04.2012г. 1.Приема Годишен отчет за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” за 2011г. 2. .Да се представи оздравителен план за губещите дейности до месец юни 2012г. за одобрение пред Общински съвет.   Ю.Ковачева Отчета приет съгласно текста.Оздравителен план ще бъде представен на заседанието през м.октомври.
217/26.04.2012г. Изменя т.1, предложение първо на Решение №100/19.03.2012г., както следва: В същински център и разширен център: -за ден                                                            -20,00лв./кв.м. -за месец: -до 10кв.м.                                                     -40,00лв./кв.м. -над 10кв.м. за бистра и заведения за обществено хранене      -  8,00лв./кв.м.   В.Десподски Изменението направено съгласно текста.
218/10.05.2012г. Изменя Решение №165/19.04.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград, както следва: 1.Изменя срока на погасяване с нов текст: „Срок за погасяване – до 25.10.2015г., считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване”. „Източници за погасяване на главницата” – се добавя „от собствени бюджетни средства” 2.Възлага и делегира права на Кмета да подготви искането за удължаване на срока на кредита, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия.   М.Николова Изменението направено съгласно текста.Извършени са всички правни и фактически действия по решението.
219/10.05.2012г. Изменя Решение №189/26.04.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград, както следва: Не приема направеното предложение за придобиване на ДМА със средства от преизпълнение на местни приходи за специализиран автомобил тип „паяк” на стойност до 42хил.лв. с ДДС.   Д.Колева Изменението направено съгласно текста.Взет „паяк” под наем – сключен договор.
220/10.05.2012г. Изменя Решение №189/26.04.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград, както следва: 1.Дава съгласие за придобиване на ДМА със средства от преизпълнение на местни приходи за водни колела не по-малко от 7бр. на стойност до 15хил.лв. без ДДС. 2.Определя такса за ползване на 1бр. водно колело: ?        за 30мин. – 7,00лв. ?        за 15мин. – 5,00лв. 3.Упълномощава Кмета на Общината да изпълни законоустановените процедури.   Д.Колева Изменението направено съгласно текста.Водни колела не са закупени поради липса на средства.
221/10.05.2012г. Разглеждане на Решение №192/26.04.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград.   М.Николова Няма взето решение.
222/10.05.2012г. Отстранява техническа грешка в Решение №185/26.04.2012г., като заменя текста: „Рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.397, имот 6828, парцел І” и става нов текст: „Рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.3972, имот 6826, парцел ІІІ”.   М.Николова Грешката отстранена съгласно текста Проектното предложение е входирано и одобрено.
223/10.05.2012г. 1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на вр.Острец – Велинград” по мярка 323 – „Опазване и подобряване на селското наследство” по изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общини Белово, Септември, Велинград към Програма за развитие на селските райони в периода 2011-2013г. от Община Велинград. 2.Дейностите по проект „Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на вр.Острец – Велинград” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Николова Проектното предложение е входирано и одобрено.
224/10.05.2012г. Одобрява подписването на споразумение за сътрудничество между Община Велинград РБ и Община Салт Хашемитско кралство Йордания. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Споразумението е подписано.
225/10.05.2012г. 1.Приема Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства /2012-2015г./ и годишен план юни 2012 – юни 2013г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1. Приложение: Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства /2012-2015г./ и годишен план юни 2012 – юни 2013г.   Н.Стефанова Програмата приета и се работи по нея.
226/10.05.2012г. 1.Приема Програма 40 години Велинградски празници на културата – юли 2012г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1. Приложение: Програма 40 години Велинградски празници на културата – юли 2012г Н.Стефанава Програмата приета и се работи по нея.
227/10.05.2012г. 1.Дава съгласие на Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, схема „Помощ в дома”, Бюджетна линия ВG051РО001-5.1.04; 2.Създава звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” за предоставяне на три типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Р.Русева Подадено проектно предложение.
228/10.05.2012г. Приема Тарифа за таксите за социалните услуги, които потребителите ще заплащат в звеното за услуги в домашна среда към „домашен социален патронаж” през периода на изпълнение на проекта на Община Велинград по схема „помощ в дома”. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Р.Русева Тарифата приета съгласно текста на решението.
229/10.05.2012г. Дейностите по проект „Придобиване на умения за постигане на обществена активност на самодейната група при Народно читалище „Просвета-1947 гр. Сърница” отговарят на приоритетите на общинския план за развитие 2007-2013 г.  и на Стратегията за развитие на Община Велинград 2007 – 2013 г. по приоритет 2: Община Велинград с развита инфраструктура и чиста околна среда; цел 2. 3.. опазване и социализиране на културното наследство на Община Велинград;  Мярка 2.3.3. Подпомагане на културните ценности и традиции, обичаи и празници. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Р.Русева Подадено проектно предложение.
230/10.05.2012г. 1.Избира за ВрИД Контрольор на „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград –Илиана Томова Пачалова-Димова, с ЕГН-7905203599, адрес:гр.Велинград, ул.”Петър Берон” № 72, считано от 27.06.2012г. 2.Размерът на месечното възнаграждение се определя по реда на чл.50 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества. 3.Упълномощава Председателя на ОбС – Велинград да сключи договор за възлагане на контрол с ВрИД, при съществуващите условия, със срок на договора до провеждане на конкурс и подписване на договор със спечелилия кандидат. 4.В срок до три месеца да стартира процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.   Г.Янев Изпълнено съгласно текста на решението.
231/10.05.2012г. Приема годишен финансов отчет за 2011г. на „Стройком в несъстоятелност” ЕООД.   Г.Янев Отчета приет съгласно решението.
232/10.05.2012г. Определя дивидент в размер на 21 888,40лв. за принципала Община Велинград, като сумата бъде прихваната за задължения на Община Велинград към „ВКТВ” ЕООД, а останалата част в размер на 46 280,55лв. да остане на разпореждане на „ВКТВ” ЕООД за инвестиране във водопроводната мрежа.   Г.Янев Изпълнено съгласно текста.
233/10.05.2012г. Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Мехмед Ибрахим Али, роден на 04.12.2002г. и Муса Ибрахим Али, роден на 02.05.2009г. и двете деца с адрес: с.Света Петка, Община Велинград, ул.”Белмекен” №17. Възлага изпълнението на решението на Общинска администрация, която да окомплектова преписката с необходимите сведения и декларации и допълнителни документи.   ОбС Преписката изпратена в МС.
234/10.05.2012г. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на един брой урегулиран поземлен имот по плана на с.Магерово, кметство Абланица, Община Велинград: -УПИ №ІV /четири-римско/ – общ., кв.5 /пет/ с площ 774 кв.м. /седемстотин седемдесет и четири кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №65/13.03.2012г. по пазарна цена определена от лицензиран оценител. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №1256 от 22.08.2012г. за провеждане на публично оповестен конкурс.
235/10.05.2012г. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на един брой урегулиран поземлен имот по плана на гр. Велинград: -УПИ №ІІІ /три-римско/-1747 /хиляда седемстотин четиридесет и седем/, кв.155 /сто петдесет и пет/ с площ 463 кв.м. /четиристотин шестдесет и три кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №654/03.05.2012г. по пазарна цена определена от лицензиран оценител. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №1255 от 22.08.2012г. за провеждане на публично оповестен конкурс
236/10.05.2012г. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на един брой урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по плана на гр. Велинград: -УПИ №ХХХІІ /тридесет и две – римско/ – 6521 /шест хиляди петстотин двадесет и едно/, кв.344 /триста четиридесет и четири/ с площ 293кв.м. /двеста деветдесет и три кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №178/29.11.2006г. по пазарна цена определена от лицензиран оценител. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Изготвена оценка от лицензиран оценител.Внесен проект за решение в ОбС за одобряване на оценката.
237/10.05.2012г. Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на земя от Димитър Андреев Хаджиев по Договор за ОПС от 23.11.1982г., Удостоверение за ОПС №1464/17.12.1982г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – УПИ №ХХІІ /двадесет и две-римско/-общ. с площ 418кв.м. /четиристотин и осемнадесет кв.м./ в кв.21 /двадесет и едно/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №652/11.04.2012г. в размер на 2537,20лв. /две хиляди петстотин тридесет и седем лева и 20ст./ Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №927 от 22.06.2012г. за определяне на купувач и сключен договор за продажба №271 от 29.06.2012г..
238/10.05.2012г. Одобрява оценката за : -Общински имот ?  /една втора/ ид.ч. от УПИ №VІ /шест-римско/ – 5161 /пет хиляди сто шестдесет и едно/, находящ се в кв.51 /петдесет и едно/ по плана на гр.Велинград, целия с площ 356кв.м. /триста петдесет и шест кв.м./ в размер на 8900,00лв. /осем хиляди и деветстотин лева/  за заплащане от Огнян Атанасов Симеонов и Цветан Атанасов Симеонов. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №926 от 22.06.2012г. за определяне на купувач и сключен договор №279 от 09.07.2012г..
239/10.05.2012г. Одобрява оценката от  „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Георги Велков Костандовски по Нотариален акт №48, том І, рег.№597, н.дело №42/2009г., нотариален акт №132, том Х, дело №206/1975г., Декларация рег.№447/08.03.2012г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – УПИ №V /пет-римско/ -5255 /пет хиляди двеста петдесет и пет/ с площ 425 кв.м. /четиристотин двадесет и пет кв.м./ в кв.388 /триста осемдесет и осем/ по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №650/08.03.2012г. в размер на 8489,60лв. /осем хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и 0,60ст./. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №924 от 22.06.2012г. за определяне на купувач и сключен договор за продажба №282 от 11.07.2012г.
240/10.05.2012г. Изменя решение №220/28.07.2011г. проведено на 28.07.2011г., протокол №12, както следва: В т.2 думата „възмездно” да се чете „безвъзмездно”, текста „на минимални базисни цени” се заличава. Останалият текст не се променя.   Б.Чинков Изменението направено съгласно решението. Издадена заповед №895 от 19.06.2012г. за сключване на договор с РЗИ Пазарджик и сключен договор  №249 от 20.06.2012г. за безвъзмездно право на ползване.
241/10.05.2012г. Изменя т.2 от Решение №33/26.01.2012г. на ОбС – Велинград по следния начин: Определя начална конкурсна месечна цена на горепосоченото петно в размер на 125,20лв. /сто двадесет и пет лева и двадесет ст./ без ДДС.   Й.Петрова Изменението направено съгласно решението.
242/10.05.2012г. Отлага за следваща сесия разглеждането на предложението за изменение и допълнение на Решение №464/21.12.2006г.   Ал.Керина Отложено за следваща сессия.
243/10.05.2012г. 1.Дава съгласие за учредяване възмездно и безсрочно право на пристрояване към съществуваща сграда: търговски обект с РЗП =57кв.м., петно №6 на скицата, построена в УПИ V-7132 в кв.142 по плана на гр.Велинград. 2.Правото на пристрояване да се учреди на собственика на съществуващата сграда Димитър Илиев Гаджев, който да пристрои собствения си обект, от северната страна, с още 70кв.м. /седемдесет кв.м./. 3.Упълномощава Кмета на Общината да изпълни законоустановените процедури.   М.Белухова Издадена зап.№995/06.07.2012г. и съставен протокол с вх.№ 008-04-1439/10.07.2012г.  ,внесен в ОбС в Комисия по градоустройство,строителство и архитектура,инфраструктура и водоснабдяване за произнасяне по компетентност
244/10.05.2012г. Дава съгласие, в качеството си на съсед и орган, управляващ общинската собственост / в конкретния случай: УПИ №І-за парк/ за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-пан за регулация и застрояване, засягащ УПИ №ХІІ – за търговска дейност в кв.147 по плана на гр.Велинград, така че за сметка на същия да се обособят два нови урегулирани поземлени имоти с №№ V-6451, „За търговия, услуги, хотел и жилищно строителство” с площ от 1033кв.м. и VІ-6451, „За търговия, услуги, хотел и жилищно строителство” с площ от 1021кв.м. в същия квартал, съгласно зеления цвят в проекта. По отношение на застрояването се предвижда ново  застрояване на две свързани сгради със следните параметри: етажност – 4 ет., височина стреха – 12м., Кинт – 1,5 и плътност на застрояване – 70%, съгласно червения цвят в проекта. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов Издадена Заповед №930/22.06.2012г.за частично изменение на ПУП. Влязла в сила.
245/10.05.2012г. Дава съгласие  в качеството си на  орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише съставения акт за попълване на кадастралния план на с.Юндола с нов имот пл.№523 – общински в кв.21. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Издадена заповед №781/11.06.2012г. за упълномощаване и заповед №1052 от 16.07.2012г. за одобряване на кадастралния план .
246/10.05.2012г. Отлага за следваща сесия предложението за даване на съгласие и за учредяване на право за прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на подземен водопровод от съществуващ водопровод в землището на  гр.Сърница, Община Велинград за доокомплектоване.     Отложено за следваща сессия.
247/10.05.2012г. Отлага за следваща сесия предложението за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе за подземен електропровод от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград за доокомплектоване. Възлага на Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури по изпълнение на решението.     Отложено за следваща сессия.
248/10.05.2012г. Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно проект за ЧИ на ПР като за сметка на УПИ №VІ-23, VІІ-24 и VІІІ-спортна площадка се образува нов УПИ №ХV-24, като вътрешните регулационни граници на УПИ №VІ-23, VІІ-24, VІІІ-спортна площадка и нов УПИ №ХV-24 да бъдат поставени в съответствие с имотните граници на имоти №23, №24 и №25 в кв.5, с.Кандови, Община Велинград съгласно зеления и червения цвят в изготвения проект. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   И.Николов В процедура на проучване.
249/10.05.2012г. 1.Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план за обект: „Пречиствателна станция за отпадни води” в имоти №№44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 – собственост на засегнатите имоти, съгласно приложения регистър, в масив 111, местността „Кевапчийте”, землище гр.Сърница. 2.Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план – схема на трасе за електропровод  20кVV от съществуващ електропровод 20 кVV „Крушата” в местността до пречиствателната станция; трасе на водопровод от кв.Крушата до Пречиствателната станция; трасе за канализация на част от Гл.клон І от гр.Сърница до Помпена станция; Тласкател от Помпена станция до главен клон ІІІ; главен клон ІІІ до Пречиствателната станция; Главен клон ІV от Крушата до Помпена станция и Тласкател от Помпена станция до Пречиствателната станция за обект :”Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Сърница”. Собственост на засегнатите имоти съгласно приложения регистър. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за попълване на кадастрален план с нови имоти пл.№8556, №8558, №8559 и №8560 в квартал №402 по действащия план на гр.Велинград, идентични с имот пл.№6441 по обезсиления план на гр.Велинград от 1983г., като се засягат границите на имот пл.№8358-общински и попълване на имот в улична регулация. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев Издадена заповед №1019 от 10.07.2012г. за изработване на ПУП за обект «Пречиствателна станция за отпадни води» землище гр.Сърница.
250/10.05.2012г. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за попълване на кадастрален план с нови имоти пл.№8556, №8558, №8559 и №8560 в квартал №402 по действащия план на гр.Велинград, идентични с имот пл.№6441 по обезсиления план на гр.Велинград от 1983г., като се засягат границите на имот пл.№8358-общински и попълване на имот в улична регулация. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура на проучване.
251/10.05.2012г. Изменя и допълва Решение №88/23.02.2012 г. по следния начин: 1. В т.1
  • текста:”публичен търг с тайно наддаване” се заменя с „публично оповестен конкурс”
  • текста: „пет години” се заменя с текста: „десет години”
2. В т.2 текста „в размер на 253,00лв. без ДДС” се заменя с текста „ в размер на 386,4 лв. без ДДС” 3. т.3 се заличава 4. Създава т.3- нова със следния текст: Определя конкурсни условия за участие: 1. Извършване на основен ремонт на обекта и тоалетните към него. 2. Готовност на кандидата да съфинансира ремонт на площадката пред обекта и Кметството. 3. При извършване на всички ремонти, кандидатът да ги съгласува предварително с Общината 5. Създава т.4- нова със следния текст: Дава съгласие за прихващане от наема на стойността на извършените ремонти при изпълнени конкурсни условия 6. т.4 става т.5 7. т.5 става т.6 Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.  
Г.Янев Изменението направено съгласно текста на решението Издадена Заповед №1268/23.08.2012 година за провеждане на процедурата.
252/10.05.2012г. Дейностите по проект „Конкурс за млади оперни изпълнители „Николай Гяуров” и Школа за млади таланти „Николай Гяуров” ” към Народно читалище „Отец Паисий – 1893г” отговарят на приоритетите на общинския план за развитие 2007-2013 г.  и на Стратегията за развитие на община Велинград 2007 – 2013 г. по приоритет 2: Община Велинград с развита инфраструктура и чиста околна среда; цел 2. 3.. Опазване и социализиране на културното наследство на община Велинград;  Мярка 2.3.3. Подпомагане на културните ценности и традиции, обичаи и празници. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Р.Русева Подадено проектно предложение.
253/28.06.2012г. Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011-м.юни 2012г. Приложение: Отчет.   ОбС Отчета приет съгласно решението.
254/28.06.2012г. Приема  Програма за работата на Общински съвет – Велинград за второ полугодие на 2012г. Приложение: Програма.   ОбС Програмата приета съгласно решението.
255/28.06.2012г. 1.Определя за най-успешно представил се кандидат Борис Атанасов Голомехов. 2.Класира на второ място инж.Борислав  П. Борисов. 3.Класира на трето място инж.Стойка Ст. Тетимова. 4.Избира за Управител на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград – Борис Атанасов Голомехов.        5.Одобрява договора за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. 6.Упълномощава Председателя на ОбС – Велинград да сключи договора за управление.   Й.Петрова Изпълнено съгласно решението.
256/28.06.2012г. 1.Определя за най-успешно представил се кандидат Калина Иванова Накова. 2.Класира на второ място инж.Йордан Илиев Баев. 3.Класира на трето място инж.Стойка Ст. Тетимова. 4.Избира за Контрольор на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград – Калина Иванова Накова. 5.Одобрява договора за възлагане контрола на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. 6.Упълномощава Председателя на ОбС – Велинград да сключи договора за контрол.   Й.Петрова Изпълнено съгласно решението.
257/28.06.2012г.                 Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.януари 2012г. – м.март 2012г.   Я.Петрова Отчета приет съгласно решението.
258/28.06.2012г.                 1.Изменя състава на Общинска комисия по наркотичните вещества, както следва: Избира за секретар на Комисията Елисавета Миланова – представител на Общинска администрация. Заменя Атанас Илиев с Елена Малинова – Районен прокурор – Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.   Н.Стефанова Изменението направено съгласно решението.
259/28.06.2012г. 1.Приема Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2012/13г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1. Приложение: Доклад.   Н.Стефанова Доклада приет съгласно решението и се работи по него.
260/28.06.2012г. 1.Приема Отчет на общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2011-2012г. 2.Приема Програма за превенция на наркотични зависимости 2012-2013г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2. Приложение: Отчет и Програма.   Н.Стефанова Отчета приет.Програмата приета и се работи по нея.
261/28.06.2012г. Приема анализ на изпълнението на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010 – 2015г. 1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2011-2012г. 2.Приема Общинска програма за закрила на детето 2012 – 2013г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2   Ж.Бърдарска Приема отчета и програмата и се работи по нея.
262/28.06.2012г. 1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2011-2012г. 2.Приема Общинска програма за закрила на детето 2012 – 2013г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2   Н.Стефанова Приема отчета и програмата и се работи по нея.
263/28.06.2012г. Приема Отчет по Програма за управление на зелената система на Община Велинград за 2008-2011г.   Ст.Живков Приема отчета съгласно решението.
264/28.06.2012г. Изменя и допълва Решение №487/27.11.2008г. на ОбС – Велинград, както следва: 1.Изменя и допълва т.1 от Решението, като същата да се чете: „Дава съгласие за прокопаване и полагане под асфалтовата настилка на ул.”Христо Смирненски” на нов водопровод за минерална вода началото, на който започва от общинския водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – оранжерии на „Булгарцвет” ООД кв.Лъжене” при пресичането му с ул.”Христо Смирненски” и стига до обект хотел „Медея” намиращ се в УПИ №VІ-2387 в кв.343 по плана на гр.Велинград, съгласно приложената скица /поземления имот е собственост на Минчо Бонев Георгиев, Валентина Иванова Георгиева и Ангел Иванов Петаков, които са го предоставили за ползване на „Вита Транс” ООД – Димитровград с БУЛСТАТ 126655156 с нотариално заверен Договор за учредяване право на ползване с Акт №15, т.ІХ, рег.№5624, н.д.602/2007г. от Нотариус №398 Румяна Велева с район на действие Р.С.Димитровград/ и във връзка с издаденото Разрешително за водовземане на минерална вода №01610149/03.10.2008г. от МОСВ /Министър д-р Джевдет Чакъров/”. 2.Приложената Скица към Решение №487/27.11.2008г. на ОбС – Велинград е неразделна част от настоящето Решение и Решение №487/27.11.2008г. 3.Заличава т.2 в Решение №487/27.11.2008г. и създава нова т.2 в него със следния текст: „ОбС дава съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода от общинския водопровод и да се учреди срочно, възмездно право на прокарване на нов водопровод за минерална вода, началото, на който започва от пресичането на общинския водопровод за минерална  вода началото, на който започва от общинския водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – оранжерии на „Булгарцвет” ООД кв.Лъжене” с ул.”Христо Смирненски” и стига до обект хотел „Медея” намиращ се в УПИ №VІ-2387 в кв.343 по плана на гр.Велинград, съгласно приложената скица. Срокът  за водопренос и на правото на прокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане на минерална вода №01610149/03.10.2008г. на МОСВ. Пазарната цена на правото на водопрокарване да се определи от лицензиран оценител на имоти и се одобри от Общинския съвет”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 13 от дневния ред, по вх.№572/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване. Арх.Енев Изменението и допълнението направени съгласно текста на решението. Издадена заповед №1058 от 17.07.2012г. за извършване на водопренос за фирма «Вита Транс» ООД Димитровград.Сключен договор за водопренос на минерална вода №316 от 20.07.2012г.
265/28.06.2012г. 1.Общински съвет – Велинград  дава  съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Сондаж №4 „Власа”” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „СБР-НК”ЕАД – София с ЕИК №130344823 за обект „Консултативно-диагностичен блок – 1 /стара поликлиника/” – Велинград и обект „Консултативно – диагностичен блок 2 /нова сграда/” – Велинград, находящи се в гр.Велинград с дебит  до 0,55 /нула запетайка петдесет и пет/ л./сек. Или до 1,1 /едно цяло и една десета/ л./сек. За времето от 7,00ч. до 19.00ч. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината в обем до 17345,00 /седемнадесет хиляди триста четиридесет и пет/ м3/ годишно за срок от пет години за лечение и рехабилитация. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,05лв./куб.м. /пет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев В процес на издаване на разрешително за водовземане.
266/28.06.2012г 1.Общински съвет – Велинград  дава  съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Сондаж №5 „Сярна баня”” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „СБР-НК”ЕАД – София с ЕИК №130344823 за Балнеолечебница „Сярна баня”, находяща се в гр.Велинград с дебит  до 2,00 /два/ л./сек. за времето от 7,00ч. до 19.00ч. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината в обем до 63072,00 /шестдесет и три хиляди и седемдесет и два/куб.м. за година за срок от пет години за лечение и рехабилитация. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,05лв./куб.м. /пет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев В процес на издаване на разрешително за водовземане.
267/28.06.2012г 1.Дава съгласие за ПУП – „Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура/ – схема за трасе на кабелна линия НН, включително отклоненията към новообразуваните урегулирани поземлени имоти /УПИ/ за обект „Подземна кабелна линия НН”, от табло монтирано пред поземлен имот №151059, кабелна мрежа, започваща от разпределително табло монтирано пред поземлен имот №151059 и стигаща до края на имотната граница на ПИ с №151036 респективно до края на общински полски път ПИ №151037. Кабелната мрежа ще захранва ПИ с №151036, масив 151, местността „Санаториума”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград,за който се отреждат нови четири урегулирани поземлени имоти /УПИ/. 2.ПУП – /Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура/ – схема за трасе на водопровод включително отклоненията към новообразуваните урегулирани поземлени имоти /УПИ/ отредени за ПИ №151036, масив 151, местността „Санаториума”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград за обект „Нов водопровод”, който ще се захрани от изградена в общински полски път, ПИ №151037, водопроводна мрежа. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   Арх.Енев Одобрен ПУП със заповед №1325/12.09.12г.
268/28.06.2012г 1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допускане за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план – план-схема за обект „подземна кабелна мрежа за електронни съобщения за гр.Велинград” на „БУЛСАТКОМ” АД. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПУП-а  -  По обява  в бр.53/13.07.2012Г стр.119 на Държавен вестник
269/28.06.2012г Дава съгласие  в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише съставения акт за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на имот пл.№1322 в кв.373 по плана на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Издадена заповед №1198 от 07.08.2012г. За попълване на кадастралния план с верни имотни граници.
270/28.06.2012г Дава съгласие  в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише съставения акт за попълване на кадастралния план на гр.Велинград с нов имот пл.№8568-общински в кв.233. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Издадена заповед №1197 от 07.08.2012г. За попълване на кадастралния план с нов имот.
271/28.06.2012г Дава съгласие  в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допускане за изработване на подробен устройствен план – частично изменение на уличната регулация, засягащ урегулирани поземлени имоти №І и №ІІ-1357 в кв.247 по плана на гр.Велинград, като уличната регулационна линия минава по съществуващите сгради в поземлени имоти пл.№1356 и №1357 в същия квартал, съгласно кафявия цвят на скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Одобрен ПУП – частично изменение на улична регулация със заповед №1324/12.09.12г.
272/28.06.2012г 1.Дава съгласие  за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински имот: едноетажна масивна сграда – ресторант с ОЗП=96,20кв.м., ведно с изградената пред нея площадка и масивна ограда около сградата и площадката, всичко построено в имот пл.№7225 с площ 2 232кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ-за озеленяване в кв.30 по плана на гр.Велинград. 2.Определя начална цена, съгласно Тарифата за базисните наемни цени и срок за отдаване под наем – 5 години. 3.Упълномощава Кмета на Общината да организира и проведе процедурата. 4.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?        Васил Аврамов ?        Тодор Шейнов ?        Димитър Гечев ?        Тодор Ушев Резерви: Любомир Перчинков и Исмаил Моллов   Г.Янев Издадена заповед №1074/20.07.2012г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване. Издадена Заповед №1201/07.08.2012 година за отменяне на Заповед №1074/20.07.2012 година поради настъпили нови обстоятелства в квадратурата на имота.
273/28.06.2012г Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за: -общински имот пл.№1103 /хиляда сто и три/ с площ 103кв.м. /сто и три кв.м./, попадащ в УПИ №ІV /четири-римско/ – 408 /четиристотин и осем/, 1103 /хиляда сто и три/ в кв.34 /тридесет и четири/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград в размер на 618,00лв. /шестстотин и осемнадесет лв./ за заплащане от Матей Огнянов Перчинков, Марин Цанков Перчинков, Мануш Цанков Перчинков, Салиха Мустафа Перчинкова, Емине Детелинова Перчинкова и Асан Детелинов Перчинков. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Със заповед №1071 от 20.07.2012г. извършена покупко продажба на общинския имот.Сключен договор № 361/22.08.2012г.
274/28.06.2012г Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за: -общински имот пл.№ 1191 /хиляда сто деветдесет и едно/, находящ се в УПИ №VІІ /седем-римско/ – 169 /сто шестдесет и девет/ в кв.43 /четиридесет и три/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград с площ 59кв.м. /петдесет и девет кв.м./ в размер на 472,00лв. /четиристотин седемдесет и два лева/ за заплащане от Залихе Османова Налбантова, Дуня Вескова Хаджиева, Елка Вескова Налбантова, Албена Вескова Бакалова. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Със заповед №1070 от 20.07.2012г. извършена покупко продажба на общинския имот.Сключен дог.№ 326/26.07.2012г.
275/28.06.2012г 1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на общинска земеделска земя представляваща имот с план.№111014 и площ 3,500дка, НТП – използв.ливада в местността „Кладова” по КВС за землището на гр.Велинград в размер на 10 500лв. /десет хиляди и петстотин лева/, в който имот се намира законно построена сграда – вила, собственост на Народно събрание на Република България, съгласно АЧДС №5804 от 01.08.2011г. 2.Упълномощава Кмета на  Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Н.Шаламанов В процедура.Предстои издаване на Заповед  и сключване договор за продажба след одобряване на предоставените проекто- документи от юристите към Народното събрание
276/28.06.2012г Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за: -общински имот пл.№400 /четиристотин/, попадащ в УПИ №ІV /четири-римско/-128 /сто двадесет и осем/ в кв.17 /седемнадесет/ по плана на  с.Света Петка, Община Велинград с плок 12 кв.м./дванадесет кв.м./ в размер на 102,00лв. /сто и два лева/ за заплащане от Мустафа Ибрахим Мустафа и Мехмед Ибрахим Тебер. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед №1072 от 20.07.2012г. за прекратяване на съсобственост и продажба на общинския имот и сключен договор за продажба  №325 от 25.07.2012г.
277/28.06.2012г   Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Димитър Петров Костов и Зоя Борисова Костова по Нотариален акт №127, том І, рег.№1648, н.дело №117/2010г. – отстъпено право на строеж върху общински  недвижим имот – ? ид.ч. /една втора ид.ч./ от  УПИ №ХVІ /шестнадесет – римско/ – общ. с площ 412кв.м. /четиристотин и дванадесет кв.м./ в кв.431 /четиристотин тридесет и едно/ по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №664/28.05.2012г. в размер на 2907,40лв. /две хиляди деветстотин и седем лева и 0,40ст./.   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Със заповед №1068 от 20.07.2012г. определен купувач на общинския имот и сключен договор за продажба №351 от 10.08.2012г..
278/28.06.2012г Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на един брой урегулиран поземлен имот по плана на с.Долна Дъбева, кметство Света Петка, Община Велинград: -УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/-общ. в кв.9 /девет/ с площ 690кв.м. /шестстотин и девет кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №658/28.05.2012г. по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Извършена оценка от «Комплексинвест «ООД и внесен проект за решение за одобряване на оценката в предстояща сесия
279/28.06.2012г Приема допълнение към Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград приета с решение №24/14.02.2008г. на ОбС Велинград С.Стриглева Допълнението направено съгласно текста на решението.
280/28.06.2012г 1.Предоставя за обезщетение имоти с пл.№№092025 с площ 7,867 дка в м.”Лочките” с НТП „Пасище, храсти”, категория VІІІ и №122096 с площ 3,150 дка в м.”Хановете” с НТП „Естествена ливада”, категория Х в землище гр.Сърница, с които да се обезщетят наследниците на Мустафа Алиев Аликанов. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да заличи имоти с пл.№092025 и 122096 от Приложение №1 към раздел І, т.1 от Протоколно решение №1 от 13.01.2012г. на земи по чл.19 в землището на гр.Сърница. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Шаламанов Решението е приложено към Протокол №1 от 13.01.2012г. и имотите са заличени
281/28.06.2012г 1.Предоставя имот №294018, целият с площ 0,615дка с НТП „Полска култура” в м.”Тръне”, землище Драгиново на наследници на Асан Асанов Юруков. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да заличи имот №294018 от Приложение №1 към раздел І, т.1 от Протоколно решение №1 от 13.01.2012г. на земи по чл.19 в землището на с.Драгиново. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Шаламанов Решението е приложено към Протокол№1 от 13.01.2012г. и имота е заличен
282/28.06.2012г 1.Предоставя имот №095107, целият с площ 2,117дка с НТП „Полска култура” в м.”Осово бръдце”, землище Велинград  на наследници на Заварин Ангелов Кривулев. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да заличи имот №095107 от Приложение №1 към раздел І, т.1 от Протоколно решение №1 от 13.01.2012г. на земи по чл.19 в землището на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Шаламанов Решението е приложено към Протокол №1 от 13.01.2012г. и имота е заличен
283/28.06.2012г Допълва Решение №6/25.01.2007г. на Общински съвет – Велинград с нова т.4, както следва: Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?        Васил Аврамов ?        Тодор Шейнов ?        Димитър Гечев ?        Тодор Ушев Резерви: Любомир Перчинков и Исмаил Моллов Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Т.Захова Допълнението направено съгласно текста на решението. Издадена заповед №1055 , №1054 и №1053 от 16.07.2012г. за провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.
284/28.06.2012г Одобрява оценка за продажба чрез публично оповестен явен търг на 16бр. УПИ – УПИ №І-ИВС, кв.9А; УПИ №ХVІ-ИВС, кв.9А; УПИ №ХІІ-ИВС, кв.9А; УПИ №ХVІІІ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХІХ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХІ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХІІ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХІІІ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХІV-ИВС, кв.9А; УПИ №ХХV-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХVІ-ИВС, кв.9А; УПИ №ХХVІІ-ИВС, кв.9А, УПИ №ХХVІІІ-ИВС, кв.9А; УПИ №ХХІХ-ИВС, кв.9А; УПИ №ХХХ-ИВС, кв.9А, с.Юндола, Община Велинград със стартова цена 30лв./ тридесет лева/ за кв.метър без ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена заповед 1082 от 24.07.12г. за определяне на комиссия за провеждане на публично оповестен явен  търг. Със заповед №1067 от 20.07.2012г. определена датата на публично оповестения явен търг. Издадена заповед №1247 от 21.08.2012г. за определяне на купувач на УПИ №ХVІІІ , заповед №1246 за УПИ №ХІХ-ИВС.
285/28.06.2012г 1.Не възразява по установяването, че имот 7093, одобрен със заповед 300-4-12/23.03.2004г. на АК, попадащ в УПИ ІІ – За училище, в кв.60 по одобрения с решение №292/04.10.2005г. регулационен план на гр.Велинград и записан в регистъра на имотите към кадастралния план за общинска собственост, не е общински. 2.Дава съгласие за отстраняване на очевидна фактическа грешка чрез заличаване от действащия кадастрален план на имот 7093 в кв.60, попадащ в УПИ ІІ – За училище и от регистъра на имотите към кадастралния план като общински. 3.Не възразява по установяването, че част от имот „9562” – за улица, попадащ в УПИ ІІ- За училище, но извън територията, отредена за улица, одобрен със заповед 300-4-12/23.03.2004г. на АК, попадащ в УПИ ІІ – За училище, в кв.60 по одобрения с решение №292/04.10.2005г. регулационен план на гр.Велинград и записан в регистъра на имотите към кадастралния план за общинска собственост, не е общински и за отразяване на това изменение в регистъра на имотите към кадастралния план. 4. Дава съгласие и за служебно отразяване на настъпилите промени в съответствие с т.1,2 и 3 при получаване на уведомление по чл.86,ал.1 от ЗКИР за съставен акт за ПДС за УПИ ІІ – За училище по отношение на записаните в него имоти като общинска собственост. 5. Дава съгласие Кметът на община Велинград да упълномощи служител от отдел “УОС”, който да присъства на самото място /част от имот “9562”- за улица, попадащ в УПИ ІІ- За училище, но извън територията, отредена за улица, както и 7093/ – в ден и час, определен от водещ преписката служител на отдел “КРЗП”, който при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр. Велинград в съответствие с §7,т.6 от ЗМСМА, а именно – да подпише за границата, която е станала общинска собственост по действащия към 1991г. план за улична регулация. 6. Възлага изпълнението на решението на Кмет на община Велинград.   Г.Янев В процедура по изпълнение.
286/28.06.2012г Отлага разглеждането на предложението за  частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ – „Съвет, поща”, VІ-608 и VІІ-609 в кв.48 по плана на гр.Сърница за следващо заседание.   И.Николов Отложено съгласно текста на решението.
287/28.06.2012г Дава съгласието си за учредяване на право за прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на подземен водопровод от съществуващ водопровод РЕ ф90, преминаващ през полски път №000573 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград захранващ инвестиционното намерение „Производство, търговия и услуги” в ПИ №091045, местност „Лочките” – по КВС на гр.Сърница, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   Км.Сърница В процедура по изпълнение.  
  288/28.06.2012г     Одобрява оценката от „КОМПЛКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на земя от Фатима Меджит Афус, Айше Муса Афус, Атидже Муса Афус, Фатиме Муса Афус по Договор за ОПС от 16.04.1990г., Заповед за ОПС №313/02.04.1990г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – 821/893 /осемстотин двадесет и едно върху осемстотин деветдесет и три/ идеални части от УПИ ІІ /две-римско/-общински, целият с площ 893кв.м. /осемстотин деветдесет и три/ в кв.6 /шест/ по плана на с.Алендарова, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №667/25.06.2012г. в размер на 3951лв. /три хиляди деветстотин петдесет и един лв./. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Със заповед №1069 от 20.07.2012г. определен купувач за общинския имот и сключен договор за продажба №318 от 23.07.2012г.
       
  В ПРОЦЕДУРА ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ    
       
19/26.01.2012г. 1.Разрешава одобряването на геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ пл.№104 в кв.Крушата, квартал на гр.Сърница. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов Км-во Сърница Изпълнено Зап №167/15.02.2012г.
20/26.01.2012г. 1.Дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право на водопрокарване от съществуващия общински водопровод за минерална вода от сондаж №4 „Власа“ на находище за минерална вода „Велинград-Каменица“ пресичащ ул.“Борислав“ по ул.“Борислав“ до УПИ №ХІV в кв.356 по плана на гр.Велинград за обект хотел „Деви“. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водоползване издадено от МОСВ. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвържада от Общински съвет. 2.Разрешава да се извърши водопренос на минерална вода по общинския водопровод от сондаж №4 „Власа“ на находище за минерлана вода „Велинград-Каменица“ до пресичането му с ул.“Борислав“ за обект Хотел „ДевиИ за срока на действие на Разрешителното. 3.Срокът за изпълнение на т.1 и т.2 о т настоящето Решение на Общински съвет е 4 /четири/ месеца от влизането на Решението в сила. При неизпълнение на коя и да е от двете точки Разрешителното за водоползване на минерална вода се прекратява. 4.Изпълнението на решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   М.Полежански В процедура  по издаване на разрешително за водопренос.
35/26.01.2012г. 1.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод от съществуващ водопровод РЕ ф90, преминаващ през полски път №000582 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград и достига до водомерна шахта на границата на имота на възложителя, и подземен електропровод, което започва от съществуващ трафопост намиращ се в УПИ ІV . „Цех за конфекция“ в кв.41 по плана на гр.Сърница, преминава през ПИ №091121 /частна собственост/, за което има нотариално съгласие на собственика, преминава през полски път №000582 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград и достига до разпределителното табло на границата на имота на възложителя 091045, захранващ инвестиционното намерение „Производство, търговия и услуги“ в ПИ №091045, местност „Лочките“ по КВС на гр.Сърница, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнеине на т.1.   Н.Шаламанов Издадена Заповед за одобряване на ПУП за право на прокарване
63/23.02.12г. 1.Дава съгласие за ПУП – за трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV за захранване на трафопост „Марина ливада” в ПИ №148016, трасето е проектирано да започне от съществуващ подземен кабел „Митници санаториума” в сервитута на ІІ клас Велинград – Юндола, пресича пътя и учредява право на прокарване през общински полски път №148015, достига до местност „Марина ливада”, масив 148, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение  на т.1.   Н.Шаламанов Издадена Заповед за одобряване на ПУП за право на прокарване
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?        Костадин Шулев ?        Александър Гагов ?        Дияна Кехайова ?        Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова   Г.Янев Процедурата е стопирана от съсобственици.
146/29.03.12г. 1.Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинската собственост – за полски път №050141 – Община Велинград, в местността „Шаварника”, землище Велинград и одобрява подробен устройствен план за обект: „Цех за производство на пелети и цех за преработка на горски плодове и билки” в имот №185, в масив 50, местността „Шаварника”, землище велинград и одобряване на подробен устройствен план-схема за трасе на кабелна линия СрН за обект „Подземна кабелна линия СрН от съществуващ стълб на ВЛ СрН, който се намира в имота на собственика и да достигне до нов ТП – който също ще е изграден в този имот- новото трасе е 17м. и не засяга други имоти. За водоснабдяване на обекта ще се ползва собствен източник в имота – чрез сондажен кладенец. Ще бъде изградена и водоплътна изгребна яма за отпадните води. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Н.Шаламанов Издадена Заповед за одобряване на ПУП за право на прокарване
       
       
  Съгласувано от изпълнителите на решения   Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция «АПИО»
Все още няма коментари.

Leave a Reply