ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,

         Обявявам проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, приемането и отчитането на общинския бюджет. Вашите предложения бихте могли да давате, както следва:

         А/ по електронен път на адрес: velingrad@mbox.contakt.bg

         Б/ чрез деловодство на общинска администрация Велинград

         В/ по поща на адрес: Велинград, бул. “Хан Аспарух” №35

Материалите на хартиен носител можете да разгледате в кабинет №35, ет.3

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :

         §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва:

„ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”

         §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва :

„ Преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии,прогнози за развитие на общината и програмата за устойчиво развитие.

         §3.Отстранява очевидна техническа грешка , представляваща повторение на членове стр.5 текста от чл.24,ал.1 до чл.28,ал.4,т.6.

         §4. Изменя чл.32, както следва :

„ Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на бюджет в съответствие с нормативната уредба.”

         §5. Изменя чл.52,ал.1 така:

         “чл.52. Изменение на бюджет

(1)Общинският бюджет се изменя през текущата година, както следва:

1. Промяната на бюджета се извършва по искане на разпоредител с бюджетни кредити, депозирано до Кмет на Община , а за първостепенен разпоредител – от главен счетоводител / Директор Дирекция “ФСД”, придружено с документи и предложение за постъпване на финансови средства, необходими за извършване на определен разход.

2. В 7 (седем) дневен срок от постъпването на искането за промяна  се изисква становище от разпоредител с бюджетни средства, а при преизпълнение на приходни параграфи в приходната част на общинския бюджет – от административните ръководители, отговарящи за собствени приходи.

         а) за преизпълнение на собствени приходи се представят прогнози от компетентни лица.

         б) прогнози от счетоводители към разпоредители с бюджетни кредити за приходи от такси, услуги и наеми .

         в) предложение за сключване на нови договори в програмата за управление на общинската собственост .

         г) предложение за разпореждане.

3. В 4 (четири) дневен срок първостепенният разпоредител с бюджетни кредити изисква становища от ръководителите на структурни звена, отговарящи за изработването на бюджетни прогнози.

4. В 14 ( четиринадесет )дневен срок от постъпването на искане  за промяна на бюджет, първостепенният разпоредител с бюджетни кредити внася еднозначен проект за решение в Общински съвет.

5. Ако исканата промяна надхвърля 10 % от бюджета на Общината в част „ собствени приходи „се организира обществено обсъждане .

6. Общински съвет – Велинград се произнася по предложението на Кмета на Община Велинград в 20(двадесет ) дневен срок от постъпването на предложението.”

МОТИВИ И ДОКЛАД ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕ , ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

         Предлаганите изменения и допълнения на Наредба за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет са пряк резултат на извършена проверка на резултатите от прилагане на наредбата във връзка с решение на Общински съвет Велинград. Проверката обхваща съответствието на наредбата с нормативните актове от по-висока степен, които са относими към предмета на урежданата материя. Поради неголемия обем несъответствия, предложението е  поднормативният акт да не се отменява, а само измени и допълни.

         Предложението касае само чл.12,ал.3; чл.23,ал.1,т.1; чл.32 и чл.52,ал.1 като на стр.5 да се отстрани очевидна техническа грешка, изразяваща се в повтаряне при изписване на членове от чл.24,ал.1 до чл.28,ал.4,т.6.

         Мотивите са както следва:

За промяната на чл.12 за дълготрайните активи е определена стойност от 500лв. Предвид повишаването на цените на дълготрайните активи се предлага стойността да бъде променена от 500 на 1 000лв.

Промяната на чл. 23,ал.1 т.1 за посоченият период „2004-2007г.” е необходима, поради факта, че всяка година се разработва тригодишна прогноза на приходи и разходи за местните дейности и цитираният период е изтекъл.

Промяната на текста от стр.5 на чл.24,ал.1 до чл.28,ал.4,т.6 е във връзка с допусната техническа грешка, представляваща повторение на членове. Предлага се отстраняване на очевидната техническа грешка като повторените членове се заличават.

Промяната на чл.32, касаеща внасяне на проект за бюджет на общината е обусловена от факта, че обичайно това се урежда със самия Закон за общинските бюджети.

Промяната на чл.52,ал.1 е мотивирана по целесъобразност с оглед намаляване на сроковете за решаване на съответните проблеми на разпоредителите с бюджетни кредити, но и при отчитане на мнението на гражданите за промени,  когато исканото изменение надхвърля 10% от собствените приходи.

Все още няма коментари.

Leave a Reply