Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 29.11.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 29.11.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №405/30.10.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

Докл.:Д.Кехайова

 1. Изменение на Решение №385 /30.10.12г.за закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2012г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Предоставяне допълнително субсидия и корекция на бюджета на Кметство гр.Сърница.

Докл.:Р.Ходжов

 1. Промяна на общинския бюджет за 2012г. със сумата 3300лв.

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Промяна на общинския бюджет за 2012г. със сумата 5000лв.

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. План за интегриране на ромите в Община Велинград /декември 2012г. – декември 2013г./

Докл.:Н.Стефанова

 1. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Атлетик” АД.

Докл.:Ал.Керина, Вл.Деспотски

 1. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД.

Докл.: Ал.Керина, Вл.Деспотски

 1. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Свежина” ООД.

Докл.: Ал.Керина, Вл.Деспотски

 1. Даване съгласие за учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „СБР-НК”ЕАД гр.София за балнеолечебница „Сярна баня”.

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр.София за Балнеохотел „Велинград”в УПИ №VІІ-2654 „Санаториум” в кв.414Б по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „КИК” ЕООД гр.Велинград.

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост на общински имот пл.№8575 в УПИ №ХІІІ-3709, 7990 в кв.1432 по плана на гр.Велинград.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост на общински имот пл.№8553 в УПИ №V-2896, 8538 с отреждане „За производство и услуги” в кв.353 по плана на гр.Велинград.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка на 25кв.м.разлика при уравняване на дялове при ликвидиране на съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №І-1084, УПИ №ХХV-общ. и място за преминаване в кв.18 по плана на с.Драгиново.

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Учредяване право на прокарване и сервитут на проектни трасета – схема за трасе на кабелна линия  и схема за трасе на водопровод в м.”Санаториума” землище гр.Велинград.

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за ПУП-ПР да УПИ №І-1546 в кв.233 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Даване разрешение за  прехвърляне изцяло права и задължения по концесионен договор.

Докл.Й.Аршинков

 1. Отдаване под наем на общински имот в с.Побит камък.

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост в имот пл.№6990, кв.207 по плана на гр.Велинград.

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Допълнение на Решение №458/17.12.2009г. на ОбС – Велинград като одобрява местоположението на скулптурната композиция – входен тотем на Велинград.

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Одобряване на план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения” с възложител „ТЕЛЕКАБЕЛ” АД.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на подробен устройствен план – план-схема за обект „Подземна кабелна далекосъобщителна мрежа на гр.Велинград” на „РОДОПИ БГ НЕТ” ООД.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Одобряване на подробен устройствен план- план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения за гр.Велинград” на „БУЛСАТКОМ” АД.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ №724 и №723 в кв.60 по плана на гр.Сърница.

Докл.:инж.И.Николов

 1. Предоставяне земеделски земи на н-ци Минчо Георгиев Рабаджиев.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Възстановяване на земеделски имот на н-ци Братя Иванови Бояджиеви.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Обезщетява със земеделска земя на н-ци Исмаил Ибраимов Дидров.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделски земи общинска собственост на н-ци Александър Поп Илиев.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделски земи на н-ци Ахмед Мехмедов Кехайов.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя на н-ци Али Ахмедов Мутешимов.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя на н-ци Илия Христов Гаджев.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ на н-ци Салих Изризов Ферев.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ на н-ци Атем Мустафа Сиджим.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя на н-ци на Салих Идризов Ферев.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общински бюджет.

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева, К.Йовчева

 1. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на  граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти.

Докл.:Г.Янев

 1. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества.

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. По програмата за работа на ОбС за м.ноември 2012г.

41.1. Отчет по изпълнението на програмата за управление на Община Велинград за 2012г.

41.2. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.

41.3.Определяне размера на местните данъци за финансовата 2013г.-отлага с писмо изх.№029-03-466/20.11.12г. за м.декември

               41.4..Информация от Контрольора за финансовото състояние на „МБАЛ-Велинград”ЕООД  за трето тримесечие на 2012г.

      42. Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ.

      43. Обявяване на имоти за частна общинска собственост в кв.48 по плана на гр.Сърница.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

26.11.2012г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
26.11.2012г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
27.11.2012г./вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
27.11.2012г./вторник/ 16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
28.11.2012г./сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации
28.11.2012г./сряда/ 16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества. 

Забележка: Приложенията по т.8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 са Ви предоставени на електронен носител с материалите.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                   /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply