РЕШЕНИЕ №414

ОТНОСНО: План за интегриране на ромите в Община Велинград /декември 2012г. – декември 2013г./

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Приема План за интегриране на ромите в Община Велинград /декември 2012 –декември 2013г./

2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.

Приложение:План за интегриране на ромите в Община Велинград /декември 2012 –декември 2013г./тук

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 7 от дневния ред, по вх.№960/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply