НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

Глава І. Общи разпоредби

Чл.1. С настоящата Наредба се определя предназначението на общинските жилища, реда за отдаването им под наем и извършването на разпоредителни сделки с тях от Община Велинград.

Чл. 2.  (1) По своето предназначение общинските жилища са:

         1.  за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

         2.  за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

         3.  ведомствени;

         4.  резервни.

         (2) Жилищата по ал. 1 се определят от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината и могат да се променят съобразно потребностите в общината.

         (3) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява.

Глава ІІ. Отдаване под наем на общински жилища:

    Чл. 3. В общинските жилища за отдаване под наем се настаняват:

         1.  лица с жилищни нужди, установени по реда на тази наредба;

         2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;

    Чл. 4.  (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:

         1.  жилищата, на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

         2.  семействата, в които са налице остри социални или здравословни проблеми.

         (2) Със заповед на Кмета на общината в резервни жилища могат да се настаняват и кметове, заместник-кметове и кметски наместници, Председател на ОбС и заместник-председатели на Общински съвет, които нямат жилище в съответното населено място за времето, през което заемат съответната длъжност.

  Чл. 5. Настаняването под наем в жилищата, представляващи общински ведомствен жилищен фонд, се извършва по наемни цени, определени с Решение на Общинския Съвет, като цената се определя за 1кв. м. полезна площ.

Чл.6. (1) Право да кандидатстват за настаняване във ведомствени общински жилища имат гражданите, които са с постоянна адресна регистрация в населеното място, ако те и членовете на техните семейства отговарят на следните условия:

1.  не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване;

2.  не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях;

3.  не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица десет години преди кандидатстването.

4.  не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, на жилище, съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност, определена с нормите по чл. 13;

 5.  една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 13;

 6.  имат адресна регистрация в населеното място от 5 години

 7.  не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от Закона за общинската собственост, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаване на жилището.

(2) Обстоятелствата по чл.6, ал. 1 се установяват с декларация на гражданите, а по т. 6 и 7 – от комисията по чл. 9.

(3) При равни други условия предимство се дава на семейства или лица, които са картотекирани по-рано.

Чл. 7.  (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 6, ал. 1, т. 4 се определя, както следва:

1.  за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по застрахователната им стойност;

2.  за земеделските земи – по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи;  за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 – съобразно критериите, установени в глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;

3.  за дялово участие в търговски дружества – в размер 50 на сто от цената на придобиването;

4.  за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения – по оценки, извършени от лицензирани оценители съгласно Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация;

5.  за акции, котирани на фондовата борса – по пазарната им цена.

        (2) Оценките на притежаваното недвижимо имущество по ал. 1 се извършват от лицензиран оценител, за което гражданите заплащат режийни разноски в размер 0,5 на сто от стойността на имота.

         (3) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовните влогове и дивидентите.

Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава с писмена заповед жилищна комисия с председател заместник кмет и членове /юрист, строителен инженер или техник, лекар и др./ компетентни да оценят жилищното състоянието на гражданите.

(2) Жилищната комисия има следните задачи:

1. завежда и съхранява подадените молби с приложени документи и декларации на нуждаещите се граждани;

2. определя степента на жилищната нужда на гражданина и го картотекира, като за целта съставя протокол, който се връчва на заинтересования гражданин срещу подпис и се обявява на таблото за обяви в Общината;

3. изготвя проект за разпределение на свободните жилища при спазване на установените жилищни норми и го предлага за утвърждаване от Кмета на Общината.

(3) Проектът за разпределение на жилищата се обявява на таблото за обяви  в Общинска администрация. В 14-дневен срок от обявяването подалите молби за настаняване могат да правят възражения по обявения проект пред Кмета на общината.

(4) Постъпилите възражения се разглеждат от Кмета на Общината в едномесечен срок. Утвърденият от Кмета на Общината списък е окончателен и не подлежи на обжалване.

Чл. 9. (1) Настаняването в общински жилища се извършва със заповед от Кмета на Общината.

(2) В едно жилище се настанява само едно семейство.

(3) Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството.

(4) Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и влиза в сила от датата на фактическото предаване на жилището.В съобщението се насрочва датата за фактическото предаване на жилището.

(5) Влезлите в сила заповеди за настаняване се изпълняват от отдел “Управление на общинската собственост”.

(6) Ако настаненото лице в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта не заеме жилището, органът, издал заповедта, може да я отмени.

(7) Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.

Чл. 10. Заповедта по чл. 9, ал. 1 се издава и за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.

Чл. 11. Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемодателя и на наемателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането и други условия по наемното правоотношение – текущи и основни ремонти и др.

Чл. 12. Наемните отношения се прекратяват на основанията, установени в чл. 46 от Закона за общинската собственост и в договора за наем.

Чл. 13. (1) Установяват се следните норми на жилищно задоволяване при настаняване под наем в общински жилища:

1. за едночленно семейство – до25 кв. мжилищна площ;

2. за 2-членно семейство – до40 кв. мжилищна площ;

3. за 3-членно и 4-членно семейство – до55 кв. мжилищна площ;

4. за семейство с 5 и повече членове – до15 кв. мжилищна площ в повече за следващите членове на семейството.

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ (стая) до15 кв. м. :

1. на хабилитирани научни работници, чиято дейност е свързана с дейността на Общината, при условие че те не притежават кабинет или ателие за упражняване на научна и творческа дейност;

2. когато член на семейството страда от болест, която налага предоставянето на отделно помещение, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването;

3. на семейство, с което живеят непрекъснато в продължение на 2 или повече години пълнолетни низходящи или възходящи, които не притежават жилищен имот в страната или вила, годна за постоянно обитаване.

Чл. 14. При промяна в жилищната нужда, определена съгласно нормите на чл. 13, на настаненото семейство може да бъде предоставено под наем друго жилище съобразно наличния жилищен фонд.

Чл. 15. При смърт на лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване, наемните отношения не се прекратяват, ако другите настанени лица отговарят на условията за настаняване по чл. 3, ал. 1 или това е уговорено в наемния договор.

Глава ІІІ. Ред за картотекиране на кандидатите за наемане на общински жилища

Чл. 16. (1) При определяне и степенуване на жилищните нужди нуждаещите се граждани се подреждат в следните групи:

1. Незаемащи жилищна площ или ползващи за жилища нежилищни помещения                                              2.Живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, които са освидетелствани по съответния ред;

3. Наематели на свободно договаряне;

4. Заемащи недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите за жилищно задоволяване, установени в Наредбата.

(2) При подреждане на лицата и техните семейства в една и съща група предимство се дава на:

1. висококвалифицирани специалисти, както и работници и служители с по-голям трудов стаж във ведомството;

2. семейства с две или повече деца;

3. самотни родители на непълнолетни деца;

4. млади семейства;

         (3) При равни други условия предимство се дава на семейства или лица, които са картотекирани по-рано.

(4) Включването в картотеката на гражданите с установени жилищни нужди става след заплащане на таксата по чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Чл. 17. (1) Редът за картотекиране и  кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище е :

 1.Гражданите подават молба до Кмета на общината за настаняване в общинско жилище, придружена от Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние по образец, утвърден със заповед от Кмета на общината.

2.Жилищната комисия в срок от един месец разглежда подадените молби и декларации и взема решение за включване или не включване на гражданите в картотеката и определят степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи, като съставя протокол за констатираното от проверката.

(3) Решението на комисията се съобщава на заинтересованите и може да се обжалва по реда на Административно- процесуалния кодекс.

 Чл. 18.  Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:

         1.  учи в друго населено място или извън страната;

         2.  работи в друго населено място или извън страната.

 Чл. 19.  (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна на данните по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 да уведомят в едномесечен срок писмено  Кмета на Общината чрез попълване на нова декларация.

  (2) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.

  (3) При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване на картотекиран гражданин ведомството, съответно търговското дружество, уведомява в едномесечен срок Кмета на общината по местоживеене на работника или служителя.

  Чл. 20.  (1) Изваждат се от картотеката:

         1.  придобилите имоти по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2;

         2.  включените в строителството по чл. 19, ал. 2;

         3. настанените в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл.13.

  (2) Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите си обстоятелствата, свързани с условията по чл. 6, ал.1 носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 5 години.

  (3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 8.  Решението се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административно- процесуалния кодекс.

           Чл. 21.  Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинските картотеки до 5 години след изваждането им от картотеката.

           Чл. 22.  (1) Поредността по групи на картотекираните граждани се актуализира всяка година.  Тя не се променя в течение на годината освен при промяна на условията на чл. 16, ал. 1 и служебно от комисията по чл. 8 с протокол.

           (2) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл. 8 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

  (3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.

   (4) Проекто-списъкът по ал. 2 се обявява до 20 януари на таблото за обяви в общината.  В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

   (5) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от Кмета на общината.  Утвърденият от него списък може да се обжалва пред Общинския Съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му.  Общинският Съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

  Чл. 23.  (1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 22, ал. 2, се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 13.

    (2) Настаняването на гражданите от списъците по чл. 22, ал. 2 и 5 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нови списъци за следващата година.

    (3) Гражданите, включени в списъците от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията и данните по чл. 6 и на групите по чл. 16

Глава ІV. Разпореждане с общински жилищни имоти :

  Чл. 24.  (1) Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общинския съвет на:

         1.  правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;

         2.  лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета от ЗОС;

         3.  други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища.

         (2) Цените на жилищата, предназначени за продажба, се определят от Общинския съвет на базата на оценка извършена от лицензиран оценител. Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка на имота.

   Чл. 25.  (1) Резервните общински жилища не могат да се продават.

         (2) Ведомствените жилища на общината могат да се продават на служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в Общинската администрация.

   Чл. 26.  (1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост.

         (2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска, само ако има свободни общински жилища, за настаняването, в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и 45 от Закона за общинската собственост .

Чл. 27. (1)Възмездно отстъпено право на строеж за жилищна сграда се учредява от Кмета на Общината след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава VІІІ от Наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост след Решение на Общинския Съвет.

(2)Началната тръжна или конкурсна цена се определя от лицензиран оценител.

Чл. 28. (1) Възмездно отстъпено право на строеж за жилищна сграда се учредява от Кмета на Общината без търг или конкурс след Решение на Общинския Съвет взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на граждани отговарящи на следните изисквания :

1.Не са били регистрирани като социално слаби и не са получавали социални помощи през последните 5 години.

2.Имат доходи на член от семейството не по малко от 80% от минималната работна заплата определена за страната за последната година.

3.Нямат задължения към държавата и общината.

4.Имат постоянна адресна регистрация през последните 5 години в населено место на територията на общината.

2) Безвъзмездно право на строеж се учредява на граждани отговарящи на изискванията на ал.1 от Кмета на Общината след Решение на Общинския Съвет прието с мнозинство две трети от общия брой съветници.

Глава V. Преходни и заключителни разпоредби :

§1.Настоящата Наредба се приема на основание чл.45а от Закона за общинската собственост с РЕШЕНИЕ №442/29.11.2012г. на Общинския съвет и влиза в сила от датата на обявяване  на решението.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                       /Диана Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply