РЕШЕНИЕ №421

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост на общински имот пл.№8575 в УПИ №ХІІІ-3709, 7990 в кв.1432 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21 ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и Доклад относно ликвидиране на съсобственост, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

            -общински имот, представляващ имот пл.№8575 /осем хиляди петстотин седемдесет и пет/ с площ 10кв.м. /десет кв.м./ попадащ в УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/-3709 /три хиляди седемстотин и девет/, 7990 /седем хиляди деветстотин и деветдесет/ по плана на гр.Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС №679/05.10.2012г. на Мария Костадинова Стоименова.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Мария Костадинова Стоименова на стойност 550,00лв. /петстотин и петдесет лева/ без ДДС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 14 от дневния ред, по вх.№924/01.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply