РЕШЕНИЕ №422

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост на общински имот пл.№8553 в УПИ №V-2896, 8538 с отреждане „За производство и услуги” в кв.353 по плана на гр.Велинград.

 На основание чл.21 ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и Доклад относно ликвидиране на съсобственост, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на :

- общински имот, представляващ имот пл. № 8553 ( осем хиляди петстотин петдесет и три) с площ  15  кв. м. ( петнадесет  кв. м. ) попадащ в  УПИ № V ( пет  – римско ) – 2896 ( две хиляди осемстотин деветдесет и шест ), 8538 ( осем хиляди петстотин тридесет и осем  ) с отреждане „За производство и услуги”  в квартал 353 ( триста петдесет и три  ) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 685 / 26.10.2012 год. на ЕТ „Атанас Янакиев- 66”  – гр. Велинград.

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от ЕТ „ Атанас Янакиев 66 ” – гр. Велинград на стойност 825,00 лв. ( осемстотин двадесет и пет лв. ) без ДДС.

 Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 15 от дневния ред, по вх.№953/15.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply