РЕШЕНИЕ №423

ОТНОСНО: Одобряване оценка на 25кв.м.разлика при уравняване на дялове при ликвидиране на съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №І-1084, УПИ №ХХV-общ. и място за преминаване в кв.18 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №363/27.09.2012г. на ОбС – Велинград, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за:

            - 25 (двадесет и пет) кв.м. разлика при уравняване на дялове при ликвидиране на съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №І (едно-римско)-1084 (хиляда осемдесет и четири), УПИ №ХХV(двадесет и пет-римско)-общ. и място за преминаване/алея/ в кв. 18 по плана на с.Драгиново общ.Велинград в размер на 82,00 лв.(осемдесет и два лв.) без ДДС за заплащане от Община Велинград на Муса Алиш Дженев.

 Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 16 от дневния ред, по вх.№931/05.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply