РЕШЕНИЕ №425

ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП-ПР да УПИ №І-1546 в кв.233 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.15 от ЗУТ, във връзка с чл.124, ал.7, чл.134, ал.1, т.1, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Обявява за частна общинска собственост имот пл.№8568 в кв.233 по плана на гр.Велинград.

            2.Разрешава сключване на договор по смисъла на чл.15 от ЗУТ.

3.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ І-1546 в кв.233 по плана на гр.Велинград, като за сметка на УПИ І-1546 и част от улична регулация /имот пл.№8568-общински/ се образува един нов УПИ: І-1546, 8568 /съсобствен/ в същия квартал. Изменението е нанесено със зелен и кафяв цвят в скицата – идейно предложение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 18 от дневния ред, по вх.№951/13.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply