РЕШЕНИЕ №426

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот в с.Побит камък.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Отлага разглеждането на предложението за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен търг с явно наддаване на помещение от 120кв.м., находящо се в паянтова постройка – барака, цялата от 200кв.м., представляваща кметство  на с.Побит камък, за следващо заседание.

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 19 от дневния ред, по вх.№978/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply