РЕШЕНИЕ №431

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план- план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения за гр.Велинград” на „БУЛСАТКОМ” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.129, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване по законосъобразния ред подробен устройствен план – план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения за гр.Велинград” на „БУЛСАТКОМ” АД.

2.В договора да се заложи една година гаранционен срок за възстановителните строително-монтажни работи.

3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 24 от дневния ред, по вх.№962/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply