РЕШЕНИЕ №432

ОТНОСНО: Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ №724 и №723 в кв.60 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Упълномощава Кмета на гр.Сърница да присъства на самото място и да подпише акта за непълноти и грешки относно попълването на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ №724 и №723 в кв.60 по плана на гр.Сърница.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 25 от дневния ред, по вх.№990/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply