РЕШЕНИЕ №434

ОТНОСНО: Възстановяване на земеделски имот на н-ци Братя Иванови Бояджиеви.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  §27 от ЗИД от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.10 б от ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

2

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на предложението за предоставяне на имоти с пл.№№038084, 038085, 038088 от ОПФ землище Велинград, с които имот да се обезщетят наследниците на Братя Иванови Бояджиеви за следващо заседание.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 27 от дневния ред, по вх.№980/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply