РЕШЕНИЕ №439

ОТНОСНО: Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ на н-ци Али Ахмедов Бабучев.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ,  чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

2

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на предложението за предоставяне на имоти с пл.№№084002, 016065, 085032, 083034 и 016053 землище Сърница на наследници на Али Ахмедов Бабучев за следващо заседание.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 32 от дневния ред, по вх.№986/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply