РЕШЕНИЕ №317

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.

  

ОТНОСНО:Избор на Председател на ОбС – Велинград.

         На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, чл.7, ал.3  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, и след проведеното тайно гласуване с

 

Брой гласове “за” М.Джамбаз Брой гласове „за” Б. Голомехов Брой гласове “не- действителни” Брой „гласува- ли” Брой “негла- сували” Общ брой общински съветници

15

3

1

19

10

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Избира за Председател на Общински съвет – Велинград – Мустафа Реджеб Джамбаз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply