РЕШЕНИЕ №326

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

   

  ОТНОСНО:Частично изменение на плана в   кв.322 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС; чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1.Разрешава частично изменение на плана за регулация, засягащо УПИ №VІІІ-170, №Х-171, №ХІ-173, 174 и №ХІІ-172 в кв.322 по плана на гр.Велинград, като се изменя уличната регулационна линия в северозападната част на УПИ №ХІІ-172 и се отваря улица – тупик с ос.т.1760а – ос.т.1706б в югоизточната част на УПИ №ХІІ-172 в кв.322 показано на скицата – проект.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply