РЕШЕНИЕ №327

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

          

    ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в кв.337 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС; чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за попълване на кадастралния план с нов имот пл.№8204 с площ 387кв.м. и сгради и верните имотни граници на имоти 327 и 325 в кв.337 по плана на гр.Велинград, показано на скицата – проект с кафяв цвят.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply