РЕШЕНИЕ №328

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

 ОТНОСНО:Частично изменение на плана в  кв.28 на с.Юндола.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС; чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за частично изменение на плана за регулация като се променят улично – регулационните линии на улица с ос.т.284-272 по плана на с.Юндола от 12м. се намали на 6м. в западна посока и площта на УПИ №VІІІ-общ. се увеличава, показано на скицата – проект с кафяв цвят.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply