РЕШЕНИЕ №329

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

   

    ОТНОСНО:Промяна на улична регулация в  кв.134 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой гласове „не гласували”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

1

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава се промяна на улична регулация от ос.т.№131 до ос.т.№132 по плана на гр.Велинград – като се изравнява ширината на улицата до оста на платното, по скица – проект за ЧИПР, указан с кафяв цвят /Приложение №1/.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply