РЕШЕНИЕ №335

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                      ОТНОСНО:Промяна в издръжката на ЦДГ

                                                                        „Радост” и ЦДГ „Детски рай”.

         На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Разрешава прехвърляне на средства в издръжката на ЦДГ „Радост” – Велинград и ЦДГ „Детски рай” – Велинград, както следва:

Прехвърля сумата 6000лв. /шест хиляди лева/ от §1000 в §5203 за придобиване на друго оборудване /машини и съоръжения/.

Със средствата от §5203 да се закупят кухненски печки, отговарящи на нуждите на кухненските блокове в детските заведения и на проверяващите органи – РИОКОЗ и РСПАБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply