РЕШЕНИЕ №339

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                   

  ОТНОСНО:Учредяване безвъзмездно право на ползване на читалищна сграда на  НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от ЗОС, §3 от Закона за народните читалища, чл.48 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на обект „Читалище” с пл.№298 представляваща двуетажна масивна сграда със застроена площ 648кв.м. ведно с масивна постройка „Помпено” със застроена площ 18кв.м., находящи се в УПИ №VІ-1094 – за читалище в кв.27 по плана на с.Драгиново, Община Велинград на Народно читалище „Методий Драгинов” с.Драгиново с БУЛСТАТ №000343695. Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише договора за учредяване правото на ползване с Народно читалище „Методий Драгинов” с.Драгиново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply