РЕШЕНИЕ №341

№341

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                    

 ОТНОСНО:Утвърждаване оценка на общинска  част на имот в кв.481 на гр.В-д.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №305/26.06.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за общинската част – имот пл.№8123 с площ 5кв.м./пет кв.м./ в УПИ №ХІ – 6563 в кв.481 по плана на гр.Велинград в размер на 700лв. /седемстотин лева/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply