РЕШЕНИЕ №344

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                 

    ОТНОСНО:Отдаване под наем на помещение в кв.14 по плана на с.Грашево.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за предоставяне под наем за срок от 5г. /пет години/ чрез публично оповестен конкурс на помещение от 18кв.м. – бивш склад на търговски обект на първи приземен етаж от сграда – „Младежки дом”, цялата със застроена площ от 171кв.м., построена в УПИ VІІІ-344 – „Младежки дом” в кв.14 по плана на с.Грашево, целия с площ от 430кв.м.

2.Определя за приоритетни следните конкурси условия:

а/Ползване на помещението за компютърен клуб.

б/Предоставяне на интернет услуги  за жителите на с.Грашево и Мече корито.

3.Определя начална месечна цена от 2лв. за кв.м., без ДДС.

4.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

  • Тома Пачалов
  • Ахмед Толупов
  • Владимир Коцев
  • Снежана Велева

Резервни членове:Венцислав Еличин и Василка Колчагова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply