РЕШЕНИЕ №23

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за защита при бедствия на община Велинград.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.11 от Закон за защита при бедствия, във връзка с чл.18, ал.3 от ЗЗБ и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Приема Общински план за защита при бедствия на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 21 от дневния ред, по вх.№17/10.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply