РЕШЕНИЕ №454

ОТНОСНО: Изменение на план сметка и размера на такса битови отпадъци в Община Велинград през 2013г.

Р Е Ш И :

  Определя  промилите  за такса  битови отпадъци на Община Велинград за 2013г. На база по -високата от данъчна оценка и отчетна стойност на имота, както следва:
Типология на имота За събиране на битовите отпадъци и третирането им до депата за битови отпадъци, осигуряване на съдове за битови отпадъци-чл,66,ал.1,т.1 и 2 от ЗМДТ /промили/ За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци-чл,66,ал.1,т.3 от ЗМДТ /промили/ Почистване на уличните платна, площадките, алеите,парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване чл66,ал1,т1 от ЗМДТ /промили/     Общ промил чл.,66, ал.1 от ЗМДТ

1

2

3

4

5

За жилищни, нежилищни  и вилни имоти,  на граждани и на жилищни имоти на лица регистрирани по ТЗ,  където има организирано сметоизвозване,находящи се във : - гр.Велинград, Юндола,   - Г.Биркова,Чолакова,Биркова, Враненци,Рохлева,Абланица, Долна Дъбева, Цветино, Бутрева,   - Сърница - Побит камък - Драгиново - Кръстава - Пашови - Грашево - Света Петка - Медени поляни - Горна Дъбева             1.01       1.05     1.00 5.00 0.37 1.08 1.70 1.44 1.00 5.00 2.00                   0.17       0.20     0.09 1.00 0.50 0.12 0.80 0.17 0.50 1.00 0.40                           0.12       1.3     1.23 1.00 0.90 0.20 0.70 0.30 0.40 1.00 0.90                             1,3       2.55     2.32 7.00 1.77 1.40 3.20 1.91 1.90 7.00 3.30
За нежилищни  имоти,  на лица регистрирани по ТЗ,   където има организирано сметоизвозване.     3.20       1.80     3.00       8
За незастроени имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място.     0.0     0.1     0.5     0.6
За  имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране  и извозване на битови отпадъци за граждани и фирми.       0.0       0.1       0.5       0.6
   

2. За нежилищни имоти на лица,регистрирани по ТЗ на база заявен брой съдове за смет в съответствие с чл.67, ал.1 и 3 от ЗМДТ:

1. Контейнер тип КС-1       -  1000 лв.  годишно

2. Контейнер тип КС-4       -  2400 лв.  годишно

3. Контейнер тип БОБЪР   -    900 лв.  годишно

4. Кофа тип „МЕВА”          -    300 лв.  годишно

3.Годишните суми по т.2 се отнасят за обслужване на съдовете както следва:

- КС – 1    -  52 пъти годишно

- КС – 4    -  52 пъти годишно

- БОБЪР   -  52 пъти годишно

- Кофа тип „МЕВА” -  52 пъти годишно

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 6 от дневния ред, по вх.№1058/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

ПЛАН – СМЕТКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В    ОБЩИНА   ВЕЛИНГРАД  ПРЕЗ 2013г.

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                     -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                            -  1065142   лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/    -    499972   лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                             -     326930   лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                   -     106476  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                       -     1998520 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 ПЛАН – СМЕТКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

І .   ГР.  ВЕЛИНГРАД 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                     -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                            -    971637   лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/    -    454622  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                             -     320720   лв. 4.2. Зимно поддържане                                                                                              -       66476  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                       -   1813455 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ІІ . С. ЮНДОЛА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                    -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -     16394   лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -       7951  лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                            -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                  -        7008  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                      -      31353  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ІІІ . С. ГОРНА БИРКОВА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                     -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         70  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -         34  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                            -            0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                       -          30  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                      -        134 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ІV .  С. ЧОЛАКОВА  

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                     -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         187  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/    -           91  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                            -              0  лв.

4.2. Зимно поддържане                                                                                      -            80  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                      -           358  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

V . С. БИРКОВА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                    -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -          397 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -          193 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                 -          170  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -          760  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

VІ . С. ВРАНЕНЦИ 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         198  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -           96 лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -            0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -          85  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -          379 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

VІІ .  С. РОХЛЕВА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         342  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -         166  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

4.2. Зимно поддържане                                                                                     -          146  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                   -            654  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

VІІІ . С. АБЛАНИЦА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                      -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                             -          955 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/     -          463 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                             -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                   -          408  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                       -        1826 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ІХ . С. ДОЛНА ДЪБЕВА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                     -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -           46  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -           22 лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -            0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -          19  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -            87 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

Х .  С. ЦВЕТИНО  

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         391  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -         190  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

4.2. Зимно поддържане                                                                                     -          167  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -            748  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХІ . С. БУТРЕВА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -          192 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -            93 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                 -            82  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -          367  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ХІІ . ГР. СЪРНИЦА

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                    -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -      32732  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -      15875  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -         6210  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -       14000  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -          68817 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХІІІ .  С. ПОБИТ КАМЪК  

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                   -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -        1148  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -          557  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -               0  лв.

4.2. Зимно поддържане                                                                                     -           490  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -          2195  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХІV . С. МЕДЕНИ ПОЛЯНИ 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -        1258 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -          610 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                 -          537  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -         2405 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ХV. С. ДРАГИНОВО 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -       21274  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -       10318  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -                0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -          9120  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                   -          40712 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХVІ .  С. ГРАШЕВО  

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         3664  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -         1777  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -                0  лв.

 4.2. Зимно поддържане                                                                                     -          1566  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                      -           7007 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХVІІ . С. СВЕТА ПЕТКА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -         8666 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -         4050 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                 -         3570  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -       16286  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ХVІІІ . С. КРЪСТАВА

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -        3362  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -        1630  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -               0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -         1437  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                   -            6429 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХІХ .  С. ПАШОВИ 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -        1928  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -          935  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

4.2. Зимно поддържане                                                                                     -           824  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                   -           3687  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХХ . С. ГОРНА ДЪБЕВА 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -          301 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -          146 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

    4.2. Зимно поддържане                                                                                 -          128  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -          575  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ХХІ . С. КАНДОВИ 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -             0  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -           39 лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -            34  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                   -              73 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХХІІ . С. АЛЕНДАРОВА  

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -             0 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -           57  лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

4.2. Зимно поддържане                                                                                     -            50  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -            107  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

ХХІІІ . С. ВСЕМИРЦИ 

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -             0 лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -            26 лв.

4.4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

 4.2. Зимно поддържане                                                                                    -            22  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                     -             48  лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

 

ХХІV. С. БОЗЬОВА

1. Осигуряване на съдове за смет.                                                                  -

2. Обработка на съдовете за смет и транспортиране на

    битовите отпадъци до депо                                                                           -             0  лв.

3. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително

отчисленията по чл.71а /чл.60  от нов ЗУО/ и чл.71е /чл.64 от  нов ЗУО/   -           31 лв.

4.1 Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от

    населените места                                                                                           -              0  лв.

4.2.Зимно поддържане                                                                                      -            27  лв.

        Всичко: /1+2+3+4/                                                                                   -              58 лв.

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.

Все още няма коментари.

Leave a Reply