РЕШЕНИЕ №24

ОТНОСНО: Създаването на доброволно формирование за защита при бедствия към функция „Отбрана и сигурност” при Община Велинград.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закон за защита при бедствия, Решение №392 на Министерски съвет от 20 юни 2008г., приложение №2б, към т.2а, номер по ред 5, ПМС 143/20.06.2008г. за приемане на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, Наредба І3-2431/19.09.2011г. за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: І.Разрешава създаването на доброволно формирование за защита при бедствия с численост на доброволците 35 човека към функция „Отбрана и сигурност“ при Община Велинград – нещатен състав, финансирано чрез общински бюджет като делегирана от държавата дейност с центрове, както следва: 1.гр.Велинград – 15 човека 2.гр.Сърница – 10 човека 3.Кръстава – 5 човека 4.Пашови – 5 човека

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 22 от дневния ред, по вх.№15/10.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply