РЕШЕНИЕ №458

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за учредяване на отстъпено право на строеж на триетажна постройка и надстройка трети етаж в УПИ ІІІ-общ., кв.97 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, Решение №404/30.10.2012г. на ОбС – Велинград, Доклад относно одобряване на оценка, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за учредяване на отстъпено право на строеж на триетажна пристройка от юг със застроена площ 93(деветдесет и три)кв.м. и надстройка-трети етаж със застроена площ 77(седемдесет и седем)кв.м. към съществуваща двуетажна жилищна сграда,построена в УПИ ІІІ(три–римско)-общ.,кв. 97(деветдесет и седем) по плана на с.Драгиново,общ.Велинград,възмездно, частна общинска собственост съгласно АЧОС№85/05.07.1999год. в размер на 1424лв.(хиляда четиристотин двадесет и четири)лв. без ДДС за заплащане от МЕХЕМЕД МУСТАФОВ МАНУШЕВ,ЕГН ……………………

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 10 от дневния ред, по вх.№1053/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply