РЕШЕНИЕ №459

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на общински обект, находящ се в сграда построена в УПИ І „За баня” в кв.397 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава  откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  на Общински обект, а именно: обект /помещение  №2/ със            застроена площ 30.12 /тридесет цяло и 0. 12 / кв.м, находящ се в сграда    построена в   УПИ І „За баня”, кв.397 по плана на град Велинград,  за срок от 5             /пет/ години –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (АПОС № 233 / 22.08.2001 година)

2.Определя начална тръжна  месечна  наемна цена за горепосочениа обект в размер на 141.60лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

3.Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

………………………….

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 11 от дневния ред, по вх.№1053/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply