РЕШЕНИЕ №460

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект, находящ се в сграда построена в УПИ ІІ „За баня” в кв.344 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  на Общински обект, а именно: обект /помещение  №2 за    търговска дейност/ със застроена площ 37.00 /тридесет и седем / кв.м, находящ се в сграда построена в УПИ ІІ „За баня”, кв.344 по плана на град Велинград, за срок от 5 /пет/ години  – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ( АПОС № 167 / 27.12.2002 година) .

2.Определя начална тръжна  месечна  наемна цена за горепосочениа обект в размер на 215.71лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

3.Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

………………….

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 12 от дневния ред, по вх.№1055/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply