РЕШЕНИЕ №461

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект, находящ се в сграда построена в УПИ ХХІV, кв.124  по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Разрешава  откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  на Общински обект, а именно: обект /помещение  №4 с     предназначение за търговска дейносг/ със застроена площ 15.70/петнадесет цяло  и 0.70 / кв.м, находящ се в сграда построена в УПИ ХХІV,     кв.124 по плана на град Велинград, за срок от 5 /пет/ година–ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  (АПОС № 298 / 05.08.2002 г.)

2.Определя начална тръжна  месечна  наемна цена за горепосочениа обект в размер на 124.19  лв.  без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

3.Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

…………………..

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 13 от дневния ред, по вх.№1054/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply