РЕШЕНИЕ №25

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ № XV -3797,3802,3803,3804 в кв.107 по плана на гр.Велинград за промяна преотреждането на парцела с ново „Автогара с едно место, търговия и услуги, както и ново застроително петно.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1, съгласно чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка със становище на гл.архитект с изх.№132-13-151/23.12.2011г. и Заповед №1671/23.12.2011г. на Кмета на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 5 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: І.Не възразява, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, /в конкретния случай: УПИ №VІІ-7393,общ., имоти пл.№8136, 9575 в кв.107 по плана на гр.Велинград/ и като съсед на урегулиран поземлен имот /парцел/ №ХV-3797, 3802, 3803, 3804 в кв.107 по плана на гр.Велинград по изготвения проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /парцел/ №ХV-3797, 3802, 3803, 3804 в кв.107 по плана на гр.Велинград, с който за същия: 1.Относно частично изменение на плана за регулация: се променя предназначението с ново, а именно „Автогара с едно место, търговия и услуги”, какт и УПИ ХV да се отреди за имот пл.№7421, съгласно зеления цвят в скицата приложена към решението. 2.Относно частично изменение на плана за застрояване: да се одобри ново застроително петно в североизточната част на УПИ ХV, нискоетажно с височина до 7,00м., свободностоящо, със следните параметри: плътност на застрояване 60%, кинт-1,0, озеленяване 40%. Устройствената зона ще бъде „Оо” /обществено обслужване/, съгласно червения цвят в скицата приложена към решението. ІІ.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.І.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 23 от дневния ред, по вх.№45/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply