РЕШЕНИЕ №462

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот УПИ І-200 с площ 342кв.м. в кв.17 по плана на с.Юндола.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.3  от ЗОС, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно продажба на общински недвижим имот, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява продажба на общински недвижим имот –  УПИ № І  ( едно-римско )– 200 ( двеста ) с площ342 кв. м. ( триста четиридесет и два  кв. м. )  в квартал 17  ( седемнадесет ) по  план на с. Юндола , общ. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 671 / 26.07.2012 год. на ИВАНКА  АНГЕЛОВА ДЕНЧОВСКА,  ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА И ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от ИВАНКА  АНГЕЛОВА ДЕНЧОВСКА,  ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА И ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА -  с. Юндола, общ. Велинград на стойност 3716,80 с ДДС ( три хиляди седемстотин шестнадесет лв. и 0,80 ст. )  с ДДС ).

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 14 от дневния ред, по вх.№1042/06.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply