РЕШЕНИЕ №463

ОТНОСНО: Редуциране на наем на „Голден груп” ООД

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка с Решение №161/2010г. на ОбС – Велинград, Договор за отдаване под наем на общински имот между Община Велинград и „Голден груп” ООД, Решение №335/13.09.2012г. и Решение №401/30.10.2012г. на ОбС – Велинград, във връзка с реализацията на правото на строеж и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой гласове „не гласувал”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

1

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Във връзка с реализацията на учреденото право на строеж, дава съгласие за намаляване на наема на „Голден груп” ООД, наемател на УПИ ХІ – за цветни оранжерии, с площ от 4 542кв.м. в кв.354 и земед.имот с №009129 с НТП „Разсадник” и площ от 15 771кв.м. в м.Сивек в землището на Велинград, както следва: за УПИ ХІ със 118,30лв. /сто и осемнадесет лв. и 30стотинки/ и за имот №009129 с 2,61лв./два лева и шестдесет и една стотинки/ или общо месечната наемна вноска се намалява със 120,91лв. /сто и двадесет лева и деветдесет и една стотинки/, която сума представлява наема за площите, върху които се реализира правото на строеж. Новата месечна наемна цена за двата имота общо е 690,17лв./шестстотин и деветдесет лева и 17 стотинки/ без ДДС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 15 от дневния ред, по вх.№1059/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply