РЕШЕНИЕ №464

ОТНОСНО: Определяне на нов срок за реализиране право на строеж в кв.35 по плана на с.Юндола.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.50г, ал.1 от ЗФС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Определя нов петгодишен срок за реализиране правото на строеж върху  едноетажно петно №10, находящо  се в УПИ Х245 с ОЗП=80кв.м. в кв.35 по плана на с.Юндола.

            2.Определя нов петгодишен срок за реализиране правото на строеж върху едноетажно петно №9, находящо се в УПИ Х-246 с ОЗП=80кв.м. в кв.35 по плана на с.Юндола.

            3.Упълномощава Кмета на Общината да сключи нов договор за отстъпено право на строеж.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 16 от дневния ред, по вх.№1060/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply