РЕШЕНИЕ №465

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост в кв.28 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   :

- общински имот, представляващ имот пл. №1190(хиляда сто и деветдесет) с площ 167(сто шестдесет и седем) кв. м., попадащ в  УПИ №ІІ(две-римско),отреден за имоти пл.№ 309(триста и девет),пл.№ 310(триста и десет) и пл.№ 1190(хиляда сто и деветдесет) в кв.28 (двадесет и осем) по плана на с.Драгиново,общ.Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС №687/05.11.2012 год. на АСАН АХМЕДОВ ЮРУКОВ,ЕГН ……………

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от 15.11.2012год. в размер на 835,00 лв.(осемстотин тридесет и пет .лв.) без ДДС за заплащане от АСАН АХМЕДОВ ЮРУКОВ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 17 от дневния ред, по вх.№1034/03.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply