РЕШЕНИЕ №466

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост в кв.47 по плана на гр.Сърница

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

            -общински имот, представляващ имот пл.№1114 /хиляда сто и четиринадесет/ с площ 66 /шестдесет и шест/ кв.м., попадащ в УПИ №V /пет-римско/, отреден за имоти пл.№391 /триста деветдесет и едно/ и пл.№1114 /хиляда сто и четиринадесет/ кв.47 /четиридесет и седем/ по плана на гр.Сърница, Община Велинград частна общинска собственост, съгласноАЧОС №688/14.11.2012г. на Тахир Нуриев Мандраджиев, ЕГН-…………..

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от 26.11.2012г. в размер на 528лв. /петстотин двадесет и осем лева/ без ДДС за заплащане от Тахир Нуриев Мандраджиев, ЕГН-…………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 18 от дневния ред, по вх.№1048/06.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply