РЕШЕНИЕ №26

ОТНОСНО: Промяна отреждането на УПИ №XXXII-6521 – „За спорт и услуги” в кв. 344 по плана на гр. Велинград, в ново за ЖС и услуги, както и за ново застроително петно до три етажа.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.7, чл.134, ал.1, т.5, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище на гл. архитект с изх.№034-10-2/13.01.2012г. и Заповед №41/13.01.2012г. на Кмета на Община Велинград за допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си в качеството на собственик на урегулиран поземлен имот №ХХХІІ-6521 – „За спорт и услуги“ в квартал №344 за одобряване на подромен устройствен план – плана за регулация за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот №ХХХІІ-6521 – „За спорт и услуги“ в квартал №344 по плана на гр.Велинград в ново, а именно: урегулиран поземлен имот №ХХХІІ-6521 – „За жилищно строителство и услуги“, без да се засяга уличната и дворищната регулация, съгласно зеления цвят в проекта, изготвен от ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков“. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда застроително петно до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти, съгласно червения цвят в проекта, изготвен от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков“. Към заявлението са приложени задание за изработване на ПУП от инж.В.Бучков, идейно предложение за частично изменение на плана за регулация, становище на Главен архитект с изх.№034-10-2/13.01.2012г. и Заповед №41/13.01.2012г. на Кмета на Община Велинград за допускане за изработване на проект за изменение на подробен усторйствен план – план за регулация. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 24 от дневния ред, по вх.№44/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply