РЕШЕНИЕ №467

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в кв.21 по плана на с.Побит камък.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно продажба на общински недвижим имот и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Одобрява продажба на общински недвижим имот -  УПИ № І  ( едно-римско )– общ. с площ436 кв. м. ( четиристотин тридесет и шест  кв. м. )  в квартал 21  ( двадесет и един  ) по  план на с. Побит камък , общ. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 689 / 15.11.2012 год. на МОМЧИЛ ЕВТИМОВ ОРЦЕВ

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от МОМЧИЛ ЕВТИМОВ ОРЦЕВ  с. Побит камък, общ. Велинград на стойност 1903,80 ст. с ДДС (хиляда деветстотин и три лв. и 0,80 ст.).

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 19 от дневния ред, по вх.№1033/03.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply