РЕШЕНИЕ №469

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план за промяна отреждането на УПИ №І-7340   в кв.10а по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за регулация за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот №І-7340 – „За жилищно строителство” в кв.10а по действащия план на гр.Велинград с ново, а именно урегулиран поземлен имот №І-7340 – „За паркинг” в същия квартал, съгласно зеления цвят на скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 21 от дневния ред, по вх.№1057/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply