РЕШЕНИЕ №27

ОТНОСНО: Даване съгласие за упълномощаване на служител от Общинска администрация за подписване на акт за непълноти в одобрения план на гр. Велинград.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, §5 /7/ от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №3 от 28 април 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласие, в качеството си на собственик на имот пл.№9534, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Общинска администрация – отдел „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№4156, в ден и час, определен от служител на отдел КРЗП – водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр.Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 25 от дневния ред, по вх.№43/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply