РЕШЕНИЕ №475

ОТНОСНО: Одобряване оценки на недвижими имоти:обект №1-магазин за цветя-частна общинска собственост, находящ се в УПИ №VІІ-3818, кв.111 по плана на гр.Велинград и апартамент №1-частна собственост, находящ се в УПИ №VІІ, кв.137 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОбС, в изпълнение на Решение №447/29.11.2012г. на ОбС – Велинград, във връзка с предоставена нотариално заверена декларация с рег.№1961/18.12.12г. от „Филм-Комерс” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Владислав Любенов Георгиев и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява оценките от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за следните недвижими имоти, а именно:

1.1.Недвижим имот: обект №1-Магазин за цветя със ЗП =35 /тридесет и пет/ кв.м., находящ се на партерния етаж на масивен четириетажен железобетонен блок, в УПИ №VІІ/седем –римско/ -3818 /три хиляди осемстотин и осемнадесет/ в кв.111 /сто и единадесет/ по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №65/14.03.2006г. в размер на 43 900лв. /четиридесет и три хиляди и деветстотин лева/.

1.2.Недвижим имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент №1, със застроена площ от 55,91кв.м., ведно с 12% идеални части от общите части на сградата, съставляващи 13,2 метра, прилежащи към апартамента, състоящ се от антре, спалня, дневна /трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, разположен на първия етаж в северната част на жилищна сграда, състояща се от партерен етаж и магазини, два жилищни етажа и мансарден етаж на две нива в подпокривното пространство със ЗП – 159кв.м., като сградата е построена в поземлен имот, за който регулацията е приложена, целия с площ от 336кв.м., за който е отреден парцел VІІ, отреден за имоти пл.№3122, пл.№6305 и пл.№6517, в кв.137 по плана на гр.Велинград, при граници и съседи на имота: от югозапад-улица, от югоизток-УПИ №VІ-3121, от североизток – УПИ №ІІ-3119, УПИ №І2874 и УПИ №ІХ-2873, 6019 и от северозапад – УПИ №VІІІ-2872, съгласно нот.акт №147, том ІІІ, рег.№773, нот.дело 613/2007г. в размер на 69 106лв. /шестдесет и девет хиляди сто и шест лева/.

2.Приема и одобрява Нотариално заверена декларация с рег.№1961/18.12.2012г. от заменителя „Филм-Комерс” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Владислав Любенов Георгиев, с която същият декларира и се задължава пред Община Велинград, че няма да има никакви бъдещи парични претенции за разликата, получена от одобрените пазарни стойности на двата обекта в размер на 25 206лв. /двадесет и пет хиляди двеста и шест лева/. Изявлението и декларираното задължение по нотариално заверената декларация от заменителя „Филм – Комерс” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Владислав Любенов Георгиев, да залегне в заповедта за замяна и в договора за замяна за двата обекта.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 29 от дневния ред, по вх.№1091/19.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply