РЕШЕНИЕ №476

ОТНОСНО: Предоставяне средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и дейностите към нея за 2013г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Наредба за безплатното и униформено облекло и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Предоставя средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и дейностите към нея, в размер на една минимална работна заплата за 2013г.

Същите следва да бъдат отчетени в §1013 – Разходи за постелен инвентар и облекло.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 30 от дневния ред, по вх.№1093/19.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply