РЕШЕНИЕ №28

ОТНОСНО: Одобряване оценка за ПУП на УПИ № IX,кв.15, с. Пашови, община Велинград.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №44/22.12.2011г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за продажба чрез публично оповестен конкурс на урегулиран поземлен имот – УПИ №ІХ /девет-римско/ в кв.15 /петнадесет/ с площ 476кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./ по плана на с.Пашови, Община Велинград, в размер на 1904,00лв. /хиляда деветстотин и четири лева/ без ДДС.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 26 от дневния ред, по вх.№36/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply