РЕШЕНИЕ №29

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение УПИ II – „за младежки дом и обществени услуги” в кв.47 на гр. Сърница за срок от 10г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: помещение с площ от 22 кв.м., находящо се на трети етаж в сграда за обществени услуги, УПИ ІІ – „За младежки дом и обществени услуги”, в кв.47 по плана на град Сърница, за срок от 10г. /десет години/ – публична общинска собственост /АПОС №81 от 02.11.2009г./. 2.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосочения обект в размер на 50,60лв. /петдесет лева и 060ст./ без ДДС. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: • С.Хисар • К. Шулев • И. Тюфекчиев • Л.Малинов

Резерви:1 Р.Ходжов 2. Ек. Каферинова

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 27 от дневния ред, по вх.№38/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply