РЕШЕНИЕ №30

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение №1 УПИ I –„ за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр. Велинград.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тойно наддаване на Общински обект, а именно: помещение №1 с площ 8кв.м., находящо се в УПИ І – „За минерален плаж, търговия и услуги“, в кв.156 по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, /сезонно/ за месеците от 15 май – 15 септември – публична общинска собственост /АПОС №78 от 12.10.2009г./. 2.Определя начална месечна тръжна наемна цена на горепосочения обект в размер на 39,52лв. /тридесет и девет лева и 0,52ст./ без ДДС. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: • С.Хисар • К. Шулев • И. Тюфекчиев • Л.Малинов

Резерви:1 Р.Ходжов 2. Ек. Каферинова

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 28 от дневния ред, по вх.№40/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply