РЕШЕНИЕ №363

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                

     ОТНОСНО:Отпускане на персонална пенсия.

         На основание чл.92 от Кодекс за социално осигуряване и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Предлага на Министерски съвет да отпусне персонална пенсия на:

         а/Айше Али Хюсеин с пост.адрес с.Рохлева, Община Велинград, ЕГН-………….;

         б/Емине Али Хюсеин с пост.адрес с.Рохлева, Община Велинград, ЕГН-……………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply