РЕШЕНИЕ №372

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                

  ОТНОСНО:Мече корито.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение №229/24.04.08г.и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Задължава Кмета на Община Велинград да направи проучване в Държавен архив за съществуването на землищни граници на Мечо корито.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply