РЕШЕНИЕ №373

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

     

ОТНОСНО:”Бизнес план 2009-2013г.” на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, Указания на ДКЕВР-София и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Съгласува „Бизнес плана 2009-2013г.” на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД – Велинград.

2.Задължава ВиК  оператора „ВКТВ” ЕООД – Велинград след приключване на всяка календарна и финансова година да актуализира и привежда в съответствие с реалните финансови и законодателни промени одобрения от ДКЕВР „Бизнес план 2009-2013г. на ТД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply