РЕШЕНИЕ №376

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                             

     ОТНОСНО:Настаняване на една група от дет. градина в с.Абланица.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава съгласие за настаняване на една група от Детската градина в с.Абланица в две стаи, със съответна площ 21,60кв.м. и 12кв.м., и коридор от 4,20кв.м. – част от втори етаж на двуетажна масивна сграда със ЗП=133кв.м., която сграда е построена в УПИ І в кв.3 по плана на с.Цветино, целия от 2 095кв.м. – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply